Ścieżka: Jego Książęca Mość » Biogram Jego Książęcej Mości » Biogram JKW Łukasza Daniela

Biogram JKW Łukasza Daniela

Jego Książęca Wysokość Daniel Łukasz (wcześniej Daniel hr. Chojnacki) — książę Sarmacji, król Baridasu etc. do 20 grudnia 2009 r. Przed objęciem tronu polityk, doradca JKM Piotra Mikołaja, dziennikarz, zasadźca Miasta Nowy Kotwicz, autorytarysta, zamordysta, były Regent Księstwa Sarmacji, Kanclerz i wielokrotny minister Rządu Jego Książęcej Mości, syn Jakuba v-hr. Kaczyńskiego.

Książę Daniel Łukasz rozpoczął działalność w mikroświecie 26 grudnia 2006 r. w Książęcym Mieście Grodzisku. Trzy dni po przybyciu do stolicy Księstwa objął mandat radnego (w Grodzisku obowiązującym ustrojem była wówczas demokracja bezpośrednia, propagowana przez ówczesnego wiceburmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Łukasza bar. Kowalskiego), gdzie poznał Dariusza Darowskiego (ówczesnego burmistrza, późniejszego prezydenta Grodziska). Utrzymywał się z działalności dziennikarskiej w podrzędnym piśmie lokalnym „Kulisy Grodziska” (zobacz także archiwalne wydanie z grudnia 2006 r.).

16 stycznia 2007 r. otrzymał obywatelstwo sarmackie, w tym samym dniu oficjalnie dołączył do Sarmackiej Partii Demokratycznej (SPD). W krótkim czasie stał się jej wiceprzewodniczącym. 9 marca 2007 r. objął funkcję dyrektora Centrum Promocji i Informacji Książęcego Miasta Grodziska, którą pełnił do 17 czerwca 2007 r. 29 marca 2007 r. otrzymał nominację na urząd Ministra Spraw Obywatelskich w rządzie Dariusza Makowskiego, który sprawował do 1 lipca 2007 r. W międzyczasie 14 maja 2007 r. objął po raz pierwszy funkcję przewodniczącego SPD, zastępując na tym stanowisku Jakuba kaw. Kaczyńskiego.

Podczas obchodów piątej rocznicy istnienia Księstwa Sarmacji został nobilitowany i otrzymał tytuł szlachecki baroneta. W czerwcu 2007 r. przeprowadził się do reaktywowanej Republiki Tropikany. 23 czerwca 2007 r. został wybrany, z trzecim wynikiem, do Izby Poselskiej XVIII kadencji. 24 czerwca 2007 r. został osobą odpowiedzialną za systemy informatyczne Republiki Tropikany. 25 czerwca 2007 r., za zasługi dla Tropikany, otrzymał z rąk Księcia Krzyż Zasługi z Liliami. 1 lipca 2007 r., po dymisji rządu Dariusza bnt. Makowskiego, został Podkanclerzym drugiego rządu Krzysztofa bar. Koniasa. 20 sierpnia 2007 r. został asesorem Sądu Książęcego, którą to funkcję pełnił do dnia likwidacji sądu, 1 maja 2008 r. Podczas tradycyjnych obchodów urodzinowych Księcia został podniesiony do godności barona. 30 listopada 2007 r. został Ministrem–Podkanclerzym w rządzie Mateusza bar. von Thorn–Suszka i w związku z niedyspozycją czasową Kanclerza faktycznie kierował Rządem aż do momentu jego odwołania — przez miesiąc. 23 grudnia 2007 r. został ponownie wybrany do Izby Poselskiej, uzyskując ponownie trzeci wynik.

29 grudnia 2007 r. otrzymał z rąk Jego Książęcej Mości Piotra Mikołaja nominację na urząd Kanclerza. W porozumieniu z namiestnikami Tropikany i Loardii dokonał likwidacji tych prowincji. W czasie jego urzędowania zawarto obustronne porozumienie z Królestwem Scholandii o odmrożeniu stosunków dyplomatycznych i wydano wspólne oświadczenie o obopólnej akceptacji granic państwowych. Był oceniany jako jeden z najlepszych Kanclerzy w historii Księstwa Sarmacji. 30 marca 2008 r. ponownie wybrany (z trzecim wynikiem) do Izby Poselskiej. Między innymi za wzorowe sprawowanie kanclerskiego urzędu został odznaczony 31 marca 2008 r. srebrnym medalem Gloriosae Memoriae, przyznawanym na wniosek Izby Senatorskiej. W okresie od 16 kwietnia 2008 r. do 5 czerwca 2008 r. burmistrz Nowego Kotwicza. Od 11 maja 2008 r. do 16 sierpnia 2008 r. ambasador nadzwyczajny i pełnomocny w Austro–Węgrzech. 25 maja 2008 r. podniesiony do arystokratycznej godności hrabiego. Od 2 czerwca 2008 r. do dnia koronacji — sędzia Sądu Krajowego. 17 czerwca 2008 r. ponownie wybrany (z drugim wynikiem) do Izby Poselskiej, 21 czerwca 2008 r. wybrany przez Izbę na jej Marszałka.

Od 5 sierpnia 2008 r. do 2 września 2008 r. Regent Księstwa Sarmacji. 10 sierpnia 2008 r. JKM Piotr Mikołaj oficjalnie ogłosił go jako następcę na tronach sarmackim i baridajskim. We wrześniu 2008 r. dwukrotnie odznaczony Medalem Nadwyżki. Tron objął 6 października 2008 r.

Przebieg koronacji JKM Daniela Łukasza

Większość życia JKM Daniela Łukasza w Sarmacji wiąże się z Książęcym Miastem Grodziskiem oraz Terytorium Koronnym. Zamieszkiwał również Republikę Tropicany oraz Rzeczpospolitą Sclavińską, gdzie została mu powierzona misja utworzenia nowego miasta — Nowego Kotwicza. Pomimo powrotu do Terytorium Koronnego i objęcia funkcji Wojewody Koronnego 28 maja 2008 r. (którą sprawował do dnia koronacji), pozostawał i pozostaje aktywnym mieszkańcem Sclavinii.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.