Ścieżka: Jego Książęca Mość » Obywatelstwo sarmackie » Cudzoziemcy

Cudzoziemcy

Z Dekretem z mocą ustawy o cudzoziemcach, „cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa domeny”. Status prawny cudzoziemców jest, pod wieloma względami, zasadniczo mniej korzystny, niż status obywateli. W szczególności:

  • cudzoziemcom nie przysługują określone prawa,
  • cudzoziemiec może zostać wydalony przez Księcia z terytorium Księstwa i Korony Sarmacji, jeżeli:
    • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu,
    • działał na szkodę interesów Księstwa Sarmacji,
    • inne okoliczności wskazują, iż jego pobyt na terytorium Księstwa Sarmacji jest niepożądany ze względu na interes publiczny.

Decyzje w sprawie wydalenia cudzoziemca podlega natychmiastowemu wykonaniu i może obejmować także zakaz powrotu na terytorium sarmackie. Jeżeli zakaz został wydany na okres dłuższy niż 30 dni, wydalonego cudzoziemca uznaje się ponadto za osobę zmarłą w rozumieniu odrębnych przepisów prawa — co w szczególności wiąże się z nabyciem jej majątku przez spadkobierców testamentowych lub ustawowych.

Skarżenie decyzji w sprawie wydalenia

Decyzję w sprawie wydalenia można zaskarżyć przed Sądem Najwyższym. Należy zaznaczyć, że ocena zaistnienia dwóch ostatnich przesłanek dla wydalenia cudzoziemca należy co do zasady, do Księcia. Sąd Najwyższy może jednak uchylić decyzję w sprawie wydalenia w przypadku uchybień formalnych, materialnych (np. cudzoziemiec nie został prawomocnie skazany), lub jeżeli w sposób oczywisty:

  • działania osoby wydalonej nie były działaniami na szkodę Księstwa, ani też
  • nie istniały żadne okoliczności wskazujące na niepożądany ze względu na interes publiczny charakter pobytu cudzoziemca na terytorium sarmackim.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.