Ścieżka: Dziennik Praw » Jak sporządzać teksty jednolit...

Jak sporządzać teksty jednolite aktów prawnych?

Krok pierwszy — zbadanie treści oraz ewentualna zmiana aktu nowelizującego

Przed przystąpieniem do ujednolicania aktu prawnego należy się bezwzględnie upewnić, że akt nowelizujący cytuje brzmienie zmienianych lub uchylanych przepisów. Reguła ta jest w znakomitej większości przypadków przestrzegana, jeżeli jednak nie jest — w akcie nowelizującym należy zacytować brzmienie zmienianego lub uchylanego przepisu. Dla przykładu:

  • Poprawne brzmienie przepisu nowelizującego: Art. 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 489 o egzaminie z praw i zwyczajów Księstwa Sarmacji z dnia 31 lipca 2008 r. („Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie dnia 1 października 2008 r.”) otrzymuje brzmienie „Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie dnia 6 grudnia 2008 r.”;
  • Niepoprawne brzmienie przepisu nowelizującego: Art. 9 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 489 o egzaminie z praw i zwyczajów Księstwa Sarmacji z dnia 31 lipca 2008 r. otrzymuje brzmienie „Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie dnia 6 grudnia 2008 r.”.

Jeżeli przepis nowelizujący jest niepoprawny, należy najpierw go stosownie uzupełnić (można owego uzupełnienia dokonać bez jakichkolwiek dodatkowych aktów urzędowych). Ma to kardynalne znaczenie z uwagi na to, że ujednolicanie dokonuje się na tekście oryginalnym, zatem bez stosownych cytatów nie będzie możliwe odtworzenie poprzedniego brzmienia aktu prawnego.

Uwaga dotycząca zmian numeracji. W zasadzie nie należy dokonywać zmian numeracji przepisów (ustępów, punktów, liter). Jest to dopuszczalne wtedy i tylko wtedy, gdy niezbędne jest umieszczenie określonego przepisu przed innym — dla zachowania logicznego brzmienia normy prawnej. W pozostałych przypadkach numeracja pozostaje bez zmian, ponieważ treść skreślonych przepisów zastępuje się słowem „(skreślony)”.

Krok drugi — zmiana treści aktu nowelizowanego

Zgodnie z treścią aktu nowelizującego, dokonuje się zmiany w treści aktu nowelizowanego. Zmianę odnotowuje się poniżej artykułu, w którym dokonano zmiany, według schematu dostępnego na stronie edycji. Dla powyższego przykładu:

  • <p class="zmiana">(Art. 9 w brzmieniu ustalonym <a href="akt,NUMER-AKTU-NOWELIZUJĄCEGO.html">TYTUŁ-AKTU-NOWELIZUJĄCEGO z dnia DATA-AKTU-NOWELIZUJĄCEGO 2009 r.</a>)</p>

Jeżeli w danym artykule dokonywano wcześniej zmian, adnotację o ujednoliceniu umieszcza się poniżej wcześniejszych adnotacji tak, by były one uporządkowane chronologicznie — adnotacja najnowsza na samym dole.

Ważne jest precyzyjne odniesienie do nowelizowanego przepisu. Jeżeli zmieniono np. art. 9 ust. 1, w adnotacji zawieramy informację o zmianie art. 9 ust. 1. Jeżeli jeden akt nowelizujący zmieniał więcej niż jeden przepis artykułu, wszystkie wprowadzone zmiany opisujemy w jednej adnotacji, np. w przypadku „skrajnym”:

  • <p class="zmiana">(Art. 4 ust. 1 pkt 4 skreślony, art. 4 ust. 2 w brzmieniu ustalonym, a art. 4 ust. 3 dodany <a href="akt,9999.html">Dekretem Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 9999 o zmianie Dekretu z mocą ustawy o pozostałych sprawach z dnia 29 lutego 2007 r.</a>)</p>
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.