Ścieżka: Egzamin obywatelski

Egzamin obywatelski

Dekret z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim określa czas, po upływie którego najwcześniej można złożyć wniosek o obywatelstwo sarmackie. W myśl nowych przepisów, nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji może podejść do egzaminu obywatelskiego, sprawdzającego, czy kandydat na obywatela sarmackiego posiada niezbędną do funkcjonowania w społeczności sarmackiej wiedzę. Tryb, warunki i zasady przeprowadzania egzaminu szczegółowo określa rozporządzenie Ministra Spraw Obywatelskich.

Egzamin przeprowadza Minister Spraw Obywatelskich, w obecności co najmniej jednego świadka. Test przeprowadzany jest na oficjalnym czacie Księstwa Sarmacji. Minister Spraw Obywatelskich podaje zdającemu pytania (z wykazu znajdującego się w załaczniku do rozporządzenia), na który osoba egzaminowana musi odpowiedzieć w czasie nie dłuższym niż minuta po zadniu pytania. W przypadku zaistnienia przesłanek umożliwiających stwierdzenie, że egzaminowany niesamodzielnie pracował w trakcie przeprowadzania testu, Minister Spraw Obywatelskich może go unieważnić. W tym przypadku nie będzie możliwości ponownego przeprowadzenia testu.

Zgłoszenie chęci odbycia egzaminu obywatelskiego

Zgłoszenie chęci odbycia testu obywatelskiego następuje poprzez zawiadomienie bezpośrednio Ministra Spraw Obywatelskich. Wyznaczy on, w porozumieniu ze zdającym, konkretny termin przeprowadzenia egzaminu. Niestawienie się na egzaminie może skutkować odmowną decyzją ponownego przeprowadzenia testu.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.