Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Poselska

Izba Poselska

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 122 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 130

Izba Poselska jest izbą niższą sarmackiego Sejmu. Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, pochodzi z wyboru powszechnego, a jej kadencja trwa cztery miesiące. Marszałka Izby Poselskiej wybiera sama Izba, zgodnie ze swoim Regulaminem, pod przewodnictwem Marszałka–Seniora powoływanego i odwoływanego przez Księcia zgodnie ze specjalnie opracowaną metodą:

Wyłanianie Marszałka–Seniora Izby Poselskiej

Od dnia 7 czerwca 2010 r. godność Marszałka Izby Poselskiej sprawuje Michał  v-hr. Michaelus (ip@sarmacja.org).

Izba Poselska m.in.:

 • z głosem decydującym bierze udział w uchwalaniu wszystkich ustaw — nie dotyczy to drogi referendalnej, w której Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji z pominięciem Izb Sejmu,
 • może uchylać dekrety z mocą ustawy, dekrety inne, niż wykonywane w ramach książęcych prerogatyw, oraz rozporządzenia w ciągu czternastu dni od dnia ich ogłoszenia.
 • kontroluje Rząd za pomocą instytucji interpelacji i zapytań posłów do członków Rady Ministrów (Konstytucja Księstwa Sarmacji),
 • może wyrażać wotum nieufności Kanclerzowi i ministrowi innemu, niż Minister Spraw Zagranicznych, większością głosów liczby posłów,
 • może odrzucać weto lub poprawki Izby Senatorskiej do ustawy większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów,
 • może żądać przeprowadzenia referendum,
 • wyraża zgodę na lokowanie nowych miejscowości,
 • wyraża, razem z Izbą Senatorską, zgodę na powstanie nowej prowincji,
 • posłom przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej,
 • posłom przysługuje immunitet formalny:
  • poseł nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Poselskiej lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
  • poseł nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania — o aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka, a jeżeli aresztowano Marszałka — Księcia, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego,
 • posłom przysługują diety,
 • w obradach Izby Poselskiej mogą brać udział również Książę i panowie ziemi.

Miejsca postępowań w Izbie Poselskiej

Skład Izby Poselskiej

Poniższy wykaz jest zintegrowany z urzędowym rejestrem organizacji, poz. .

  © Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.