Ścieżka: Izby Sejmu » Izby Połączone

Izby Połączone

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji i innymi przepisami prawa, Izby Sejmu obradują wspólnie (jako Izby Połączone) w czterech przypadkach:

  • zmiany Konstytucji Księstwa Sarmacji,
  • ponownego rozpatrywania ustawy lub rozpatrywania poprawek do ustawy — w przypadku, gdy Książę skorzysta z, odpowiednio, prawa weta zawieszającego lub prawa zgłoszenia poprawek na ostatnim etapie postępowania ustawodawczego,
  • wyrażania zgody na powstanie nowej prowincji, zgodnie z Ustawą konstytucyjną o krajach Korony i samorządach,
  • stwierdzania przejściowej przeszkody w sprawowaniu władzy przez Księcia, zgodnie z Dekretem o sukcesji.

Izby Połączone obradują zgodnie z Regulaminem Izb Połączonych, pod przewodnictwem Marszałka Izby Senatorskiej, a gdy ten nie może prowadzić obrad — pod przewodnictwem Marszałka Izby Poselskiej.

  • Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów przez Izbę Poselską i większością trzech piątych głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów przez Izbę Senatorską. Ustawę o zmianie Konstytucji podpisuje Książę, który może odmówić udzielenia jej swojej sankcji (weto absolutne).
  • Ponowne uchwalenie ustawy, w przypadku skorzystania przez Księcia z prawa weta zawieszającego, wymaga zwykłej większości głosów przy udziale co najmniej połowy posłów (w razie równości głosów głos Marszałka Izby Poselskiej) oraz zwykłej większości głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów (w razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka Izby Senatorskiej). Ustawę podpisuje Marszałek aktualnie przewodniczący obradom Izb Sejmu.
  • Dla przyjęcia poprawek do ustawy, w przypadku skorzystania przez Księcia z tego prawa, wystarcza jedynie zgoda Izby Poselskiej, wyrażona zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów (w razie równości głosów głos Marszałka Izby Poselskiej). Ostateczną wersję ustawy podpisuje Marszałek aktualnie przewodniczący obradom Izb Sejmu.
  • Wyrażenie zgody na powstanie nowej prowincji następuje zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy posłów oraz zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów; w razie równości głosów rozstrzygają głosy Marszałków właściwych Izb.
  • Stwierdzenie przejściowej przeszkody w sprawowaniu władzy przez Księcia następuje bezwzględną większością głosów ogólnej liczby senatorów oraz większością dwóch trzecich głosów ogólnej liczby posłów. Ustanie tej przeszkody może stwierdzić, osobno, każda z Izb.

Miejsca postępowań w Izbach Połączonych

Miejsca potępowań w Izbach Połączonych (archiwum)

Izby Połączone głosowały wspólnie w określonych przypadkach do czasu wprowadzenia diet dla parlamentarzystów. Procedura konsultacji społecznych została zniesiona poprzez uchwalenie Regulaminu Izb Połączonych z 24 lutego 2009 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.