Ścieżka: Kanclerz

Kanclerz

Kanclerz jest faktycznym zwierzchnikiem władzy wykonawczej Księstwa Sarmacji oraz całego aparatu administracyjnego władz centralnych. Urząd Kanclerza sprawuje Łukasz kawaler Jakubowski (kanclerz@sarmacja.org). Kanclerz m.in.:

 • Zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości oraz aktami przywołanymi w dekrecie lub wydanymi na podstawie upoważnień lub kompetencji przyznanych w dekrecie:
  • w zakresie reprezentacji i wewnętrznej organizacji pracy Rządu:
   • wyraża zgodę na ogłaszanie rozporządzeń przez pozostałych członków Rządu,
   • reprezentuje Rząd na zewnątrz, w tym zawiera umowy z podmiotami prawa prywatnego,
   • wykonuje prawo inicjatywy ustawodawczej w imieniu Rady Ministrów,
   • składa do Księcia wniosek o właczenie sekretarza stanu w skład Rady Ministrów,
   • określa swoje kompetencje powierzone podkanclerzym,
   • przyznaje premie do wynagrodzeń członków Rządu oraz wymierza im kary służbowe,
   • może powoływać sekretarzy stanu, na wniosek ministrów, oraz odwoływać sekretarzy stanu, na wniosek ministrów lub z własnej inicjatywy; sekretarze stanu wykonują kompetencje i sprawują obowiązki ministrów określone decyzją Kanclerza,
   • wyznacza funkcjonariusza, który tymczasowo przejmuje obowiązki ministra, jeżeli ten nie może przejściowo sprawować urzędu,
   • może tworzyć i znosić jednostki organizacyjne i stanowiska w Rządzie oraz określać sposób ich obsadzania i zadania w zakresie kompetencji przyznanych Kanclerzowi i ministrom,
   • może uchylać akty urzędowe członków Rządu,
   • kieruje pracami Rządu, zapewnia wykonywanie polityki Rządu, koordynuje i kontroluje pracę Rządu, wydaje polecenia służbowe członkom Rządu,
   • składa na ręce Jego Książęcej Mości wnioski o przyznanie certyfikatu dostępu do serwera,
  • w zakresie polityki zagranicznej:
   • wyraża zgodę na określanie przez Ministra Spraw Zagranicznych trybu, warunków i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami samorządu terytorialnego państw obcych,
   • na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa dokonuje czynności dotyczących zawierania umów międzynarodowych,
   • udziela Księciu kontrasygnaty pod aktami ratyfikacji umów i traktatów międzynarodowych;
  • w zakresie siłowych funkcji państwa:
   • nadaje, zmienia lub zdejmuje klauzulę tajności oraz posiada dostęp do tajemnic państwowych,
   • określa wysokość mandatów karnych za wybrane rodzaje przestępstw i wykroczeń;
   • wnoszenie o ustanawianie zarządów komisarycznych nad osobami prawnymi, zgodnie z Kodeksem Cywilnym;
  • w zakresie stron internetowych Księstwa Sarmacji oraz podmiotów publicznych:
   • może nakazać, na wniosek Ministra Samorządu Terytorialnego, zmianę umiejscowienia herbu na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do stosowania herbu w terminie siedmiu dni;
  • w zakresie polityki fiskalnej i zarządzania finansami:
   • zapewnianie wypłat pensji i premii urzędnikom określonym przepisami prawa,
   • zapewnianie finansowania zaliczek za pracę tymczasową,
   • zapewnianie wypłat nagród należnych za uzyskanie tytułu Sarmackiej Inicjatywy Miesiąca,
   • prowadzenie obsługi rachunkowej Korony,
   • publikacja sprawozdań budżetowych,
   • likwidowanie wyodrębnionych rachunków bankowych, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że rachunek wyodrębniony wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem,
   • określanie kursu libert–złoty polski;
  • w zakresie pozostałych uprawnień:
   • określanie kwalifikowanych rejestrów notarialnych oraz normowanie koncesjonowania urzędów notarialnych;
   • może określać tryb, warunki i zasady funkcjonowania stron internetowych Księstwa Sarmacji, w szczególności zasady publikowania informacji, odsyłaczy i innych materiałów na stronach internetowych Księstwa Sarmacji,
   • powołuje i odwołuje redaktora naczelnego Bramy Sarmackiej,
   • przejmuje instytucje prywatne pod zarząd państwa,
   • obejmuje patronat oraz zapewnia wsparcie merytoryczne i medialne nad inicjatywami w Księstwie Sarmacji,
   • prowadzenie stron internetowych Księstwa Sarmacji,
   • normowanie tworzenia oraz likwidacji kategorii i działów na Forum Centralnym Księstwa Sarmacji,
   • tworzenie oraz likwidacja kategorii i działów na Forum Centralnym,
   • przyznawanie Marszałkom Izb Sejmu, Kanclerzowi i przewodniczącym sądów właściwych uprawnień na Forum Centralnym oraz zapewnianie możliwości przyznawania przez nich właściwych uprawnień funkcjonariuszom kierowanych przez nich organów władzy publicznej,
   • kierowanie polityką promocyjną Księstwa Sarmacji;
 • Zgodnie z ustawą konstytucyjną ma prawo do upoważniania, w porozumieniu z Jego Książęcą Mością, do dokonywania czynności prawnych o charakterze czysto formalnym w zastępstwie funkcjonariuszy niedokonujących ich w terminie;
 • Zgodnie z Ustawą o organizacji wymiaru sprawiedliwości ma prawo do występowania z wnioskami do Sądu Najwyższego w sprawach konstytucyjnych;
 • Zgodnie z Rozporządzeniem o kwalifikowanych rejestrach notarialnych ma prawo żądać od osoby prowadzącej koncesjonowany urząd notarialny informacji umożliwiających dostęp do infrastruktury informatycznej urzędu notarialnego;
 • Zgodnie z Zarządzeniem o Funduszu Wspierania Aktywności Samorządów kieruje Funduszem, w szczególności dysponuje jego środkami pieniężnymi.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.