Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Konstytucyjny oraz Spr... » Sprawy kasacyjne

Sprawy kasacyjne

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Sąd Najwyższy pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie (art. 24 ust. 1).

Ustawą normującą szczegółowo kompetencje Sądu Najwyższego jest Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Zgodnie z jego postanowieniami, Sąd Najwyższy jest właściwy w sprawach kasacyjnych (sądownictwo powszechne).

Najważniejsze zasady postępowania w sprawach kasacyjnych

  • Przedmiotem kasacji może być jedynie prawomocny wyrok sądu;
  • Sąd Najwyższy orzeka na wniosek strony biorącej udział w postępowaniu;
  • Skład orzekający rozpatruje sprawę na posiedzeniu, bez przeprowadzania rozprawy;
  • Orzeczenie zapada na naradzie, większością co najmniej dwóch głosów;
  • Przesłanką do uznania zasadności kasacji jest oczywiste naruszenie przepisów prawa formalnego (proceduralnego) lub oczywista obraza prawa materialnego przy wydawaniu skarżonego wyroku;
  • Sąd Najwyższy, uznając zasadność kasacji, nakazuje ponowne rozpatrzenie sprawy.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.