Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Senatorska » Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Spraw Zagranicznych

Komisja Spraw Zagranicznych została powołana 12 listopada 2008 r. Zarządzeniem Marszałka Izby Senatorskiej. Celami Komisji są:

  • inicjowanie i rozpatrywanie spraw z zakresu polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji stanowiących przedmiot prac Izby Senatorskiej,
  • regularne zaznajamianie się z prowadzoną przez władze państwowe polityką zagraniczną oraz przedkładanie propozycji zmian,
  • wyrażanie opinii w sprawach przekazanych przez Izbę Senatorską lub Marszałka Izby Senatorskiej, w szczególności wniosków o wyrażenie wotum nieufności Ministrowi Spraw Zagranicznych.

W skład Komisji Spraw Zagranicznych wchodzą, od dnia 21 listopada 2008 r.:

  • przewodniczący (urząd wakuje),
  • sen. JKW Piotr Mikołaj — wiceprzewodniczący (od dnia 30 listopada 2008 r.),
  • sen. Piotr diuk Kościński.

Obrady i prace Komisji Spraw Zagranicznych toczą się na Forum Centralnym, z wyłączeniem spraw stanowiących tajemnicę państwową, z którymi Komisja zapoznaje się za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uchwały, opinie i dezyderaty Komisji Spraw Zagranicznych

  • 22 listopada 2008 r. — dezyderat do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Królestwa Nowej Teutonii
  • 14 grudnia 2008 r. — pozytywne zaopiniowanie kandydatów na ambasadorów nadzwyczajnych i pełnomocnych Księstwa Sarmacji
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.