Ścieżka: Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych działa zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości. Urząd ten sprawuje obecnie Michael diuk von Lichtenstein (msz.sarmacja@gmail.com). Do zadań ministra należą:

 • określanie, za zgodą Kanclerza, trybu, warunków i zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego z jednostkami samorządu terytorialnego państw obcych;
 • ustalanie organizacji sarmackich misji dyplomatycznych;
 • w porozumieniu z Księciem przedkładanie Izbie Senatorskiej wniosków o wyrażenie zgody na powoływanie szefów sarmackich misji dyplomatycznych;
 • ogłaszanie, za zgodą Księcia, i publikowanie doktryny polityki zagranicznej Księstwa Sarmacji;
 • uznawanie państw obcych i wycofywanie im uznania po uprzedniej konsultacji z Księciem;
 • zawieranie umów międzynarodowych i podejmowanie innych czynności w stosunkach międzynarodowych dotyczących zawierania umów międzynarodowych, zgodnie z Dekretem o umowach międzynarodowych;
 • sporządzanie lub gromadzenie i przekazywanie Księciu raportów z sarmackich misji dyplomatycznych;
 • zwierzchnictwo służbowe nad sarmackimi przedstawicielami dyplomatycznymi;
 • ustalanie pensji i systemu wypłat dla pracowników misji dyplomatycznych, dokonywanych z zarządzanego przez niego budżetu;
 • przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych i organizacji międzynarodowych;
 • administrowanie forum lub listą dyskusyjną dyplomacji sarmackiej;
 • prowadzenie szkoleń kandydatów na funkcje w dyplomacji sarmackiej.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.