Ścieżka: Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Uwaga! внимание! Attention!
Na chwilę obecną poniższe informacje są nieaktualne, w związku ze zmianami dokonywanymi w systemie prawnym Księstwa Sarmacji. Ustawa o partiach politycznych została uchylona, na jej miejsce przygotowywane są nowe rozwiązania. Robim co możem.

W dalszej części tej strony informacyjnej przez organizacje pozarządowe będziemy rozumieć partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje i związki wyznaniowe. Przepisami prawa normującymi tworzenie, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie i likwidację organizacji pozarządowych są:

Wymagania „początkowe” dla organizacji pozarządowej

 • partia polityczna: co najmniej trzech obywateli sarmackich nienależących do innych partii politycznych i statut;
 • stowarzyszenie: co najmniej trzech mieszkańców i statut;
 • fundacja: statut oraz oświadczenie woli obywatela sarmackiego lub osoby prawnej (innej, niż partia polityczna, związek wyznaniowy lub inna fundacja) w formie aktu notarialnego, wskazujące:
  • cel fundacji oraz
  • składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację;
 • związek wyznaniowy: statut oraz oświadczenie woli co najmniej dwóch mieszkańców w formie aktu notarialnego, wskazujące:
  • cele związku oraz
  • sposoby ich realizacji.

Co powinien zawierać statut organizacji?

 • partia polityczna lub stowarzyszenie:
  • nazwa odróżniająca się od nazwy organizacji już istniejącej,
  • skrót nazwy odróżniający się od skrótu nazwy organizacji już istniejącej,
  • cele,
  • struktura i zasady działania,
  • znak graficzny, odróżniający się od skrótu nazwy organizacji już istniejącej,
  • sposób nabywania i utraty członkostwa oraz kompetencje organów partii lub stowarzyszenia,
  • propopuje się również określenie wprost trybu zmiany statutu organizacji oraz zasad rozdysponowania majątku organizacji w przypadku jej rozwiązania lub likwidacji;
 • fundacja:
  • nazwa,
  • cele będące celami społecznie lub gospodarczo użytecznymi, wprost zabrania się finansowania działalności partii politycznych lub osób prawnych, których cele statutowe zakładają finansowanie partii politycznych,
  • siedziba i zasady działania, z zastrzeżeniem, że ustawa wymaga, by fundacja realizowała swoje cele poprzez inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie przedsięwzięć społecznie lub gospodarczo użytecznych lub udzielanie im wsparcia majątkowego w postaci dóbr ruchomych albo nieruchomości, por. także art. 95d Kodeksu Cywilnego o pozyskiwaniu środków finansowych,
  • kompetencje organów fundacji,
  • propopuje się również określenie wprost trybu zmiany statutu organizacji przez radę fundatorów lub fundatora oraz zasad rozdysponowania majątku fundacji w przypadku jej likwidacji;
 • związek wyznaniowy:
  • nazwa,
  • cele, związane ze sprawowaniem i ewentualnie szerzeniem kultu religijnego oraz pielęgnowaniem związanych z nim zwyczajów i tradycji,
  • siedziba i zasady działania, z zastrzeżeniem, że ustawa wymaga, by związek wyznaniowy realizował swoje cele poprzez inicjowanie i organizowanie działań związanych z praktykami religijnymi lub poprzez udzielanie im wsparcia majątkowego, por. także art. 95j Kodeksu Cywilnego o pozyskiwaniu środków finansowych,
  • kompetencje organów związku, z zastrzeżeniem, że statut powinien przewidywać funkcję przewodniczącego, który reprezentuje związek na zewnątrz,
  • propopuje się również określenie wprost trybu zmiany statutu związku wyznaniowego oraz zasad rozdysponowania majątku związku w przypadku jego rozwiązania lub likwidacji.

Procedura rejestracji organizacji pozarządowej

Rejestracji należy dokonać w urzędowym rejestrze organizacji — http://www.organizacje.sarmacja.org/, krok po kroku:

 • Wypełnienie i wysłanie formularza „Nowa organizacja” zgodnie z instrukcją na stronie głównej rejestru (opis organizacji nie jest tożsamy ze statutem organizacji lub oświadczeniem woli o ustanowieniu organizacji, ani nie jest właściwym polem do zamieszczania jakichkolwiek prawnie wiążących dokumentów — pole to pełni rolę wyłącznie informacyjną);
 • Po dodaniu organizacji do bazy danych, odnalezienie jej w wykazie i przejście na jej stronę (np. http://www.organizacje.sarmacja.org/NGO/), a następnie kliknięcie na [X] przy nazwisku przedstawiciela:
  • partia polityczna lub stowarzyszenie: opublikowanie statutu partii lub stowarzyszenia w części „Ustalenie statutu”,
  • fundacja lub związek wyznaniowy: opublikowanie oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji lub związku wyznaniowego w części „Ustalenie statutu”, a następnie dokonanie tej samej czynności dla statutu fundacji lub związku wyznaniowego;
 • Po wprowadzeniu statutów lub oświadczeń woli o ustanowieniu i statutów, należy na tej samej stronie administracyjnej:
  • organizacje inne niż fundacja (fundacje nie posiadają członków, ich podstawą jest majątek): dodać wymaganą liczbę członków–założycieli,
  • fundacja: ewentualnie wprowadzić do bazy członków osoby sprawujące funkcje w organach fundacji;
 • Na końcu należy zwrócić się do Prezesa Państwowej Administracji Systemów Informatycznych o przypisanie nowo zarejestrowanej organizacji do właściwej kategorii urzędowego rejestru organizacji.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.