Ścieżka: Rejestry notarialne

Rejestry notarialne

Czynność prawna ma formę aktu notarialnego, jeżeli zawiera oznaczenie osoby składającej oświadczenie woli i inne istotne elementy czynności prawnej, w szczególności datę, oraz opublikowana została w kwalifikowanym rejestrze. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, pod rygorem nieważności, formy aktu notarialnego wymagają:

 • przedstawicielstwo (art. 15 ust. 2),
 • umowne określenie odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 29 ust. 4),
 • poręczenie, jeżeli poręczana czynność prawna wymaga formy aktu notarialnego (art. 33 ust. 2),
 • testament (art. 55 ust. 5),
 • umowa zawiązania spółki jawnej (art. 65 ust. 1),
 • statut spółki akcyjnej (art. 74 ust. 4),
 • protokół zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej (art. 79 ust. 7),
 • ustanowienie fundacji (art. 95b ust. 2),
 • ustanowienie związku wyznaniowego (art. 95g ust. 1).

Zgodnie z Rozporządzeniem o kwalifikowanych rejestrach notarialnych, rejestrami takimi są:

 • Centralny Rejestr Notarialny — http://crn.sarmacja.org/,
 • forum „Akty notarialne” na Forum Centralnym — http://fc.sarmacja.org/,
 • w zakresie statutów spółek akcyjnych, ustanowień fundacji oraz ustanowień związków wyznaniowych — także http://www.organizacje.sarmacja.org/,
 • w zakresie udzielania i odwoływania przedstawicielstw procesowych (pełnomocnictwa takiego udziela się, składając wniosek w sądzie, lub w trakcie rozprawy) — także miejsca składania wniosków wszczynających postępowanie oraz rozpraw przed:
  • Księciem,
  • Sądem Najwyższym,
  • Sądem Krajowym,
 • rejestry prowadzone przez koncesjonowane urzędy notarialne.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.