Ścieżka: Jego Książęca Mość » Niezależne i samorządne miejsc...

Niezależne i samorządne miejsca publiczne

Zgodnie z Ustawą o niezależnych i samorządnych miejscach publicznych, Jego Książęca Mość może przyznawać autonomię pozarządowym miejscom publicznym — przyznając im status niezależnych i samorządnych miejsc publicznych. Zakres tej autonomii obejmuje:

  • uchylenie w nich mocy obowiązującej Kodeksu wykroczeń w zakresie, w jakim ściga on określone wykroczenia z oskarżenia publicznego,
  • zwolnienie ich przedstawicieli z obowiązku wykonywania kar nadzoru za wykroczenia, nałożonych przez Gwardię Narodową w postępowaniu mandatowym,
  • zakaz wykonywania w nich uprawnień przez funkcjonariuszy Gwardii Narodowej bez uprzedniej zgody ich przedstawiciela lub Księcia.

Powyższa autonomia nie oznacza, jednakże, tego, że w niezależnych i samorządnych miejscach publicznych nie obowiązuje prawo sarmackie. Ich przedstawiciele są zobowiązani do zapewniania ochrony porządku publicznego oraz wykonywania prawomocnych wyroków sądów i decyzji ostatecznie rozstrzygających o prawach i wolnościach jednostek (np. w sprawie wydalenia).

Niezależność i samorządność należy w tym kontekście rozumieć jako wyznaczoną granicami ustawy samodzielność w ustalaniu obowiązujących zasad oraz zapewnianiu ochrony porządku publicznego — w kontraście do wyłącznie państwowego stanowienia i egzekwowania prawa.

Niezależne i samorządne miejsca publiczne

Status niezależnego i samorządnego miejsca publicznego posiada od 18 stycznia 2009 r. kanał #sarmacja w sieci PolNet.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.