Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Poselska » Obywatelska inicjatywa referen...

Obywatelska inicjatywa referendalna

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Marszałek Izby Poselskiej zarządza referendum na żądanie grupy co najmniej dwudziestu procent obywateli sarmackich. Aktualną liczbę obywateli można sprawdzić w dziale rejestrów stronach internetowych Księstwa Sarmacji. W referendum można:

 • wyrazić wotum nieufności członkowi Rady Ministrów (Kanclerzowi lub ministrowi — w przypadku Kanclerza wotum nieufności oznacza dymisję całego gabinetu),
 • skrócić kadencję Izby Poselskiej (w praktyce oznacza to również zmianę gabinetu po kolejnych wyborach),
 • rozstrzygnąć w innej sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Tryb postępowania w sprawie obywatelskiej inicjatywy referendalnej

 • w urzędowym serwisie petycji — http://www.petycja.sarmacja.org/ należy założyć nową petycję, zgodnie z poniższym schematem:
  • tytuł — np. „Wniosek o zarządzenie referendum w sprawie skrócenia kadencji Izby Poselskiej”;
  • treść — np. „My, niżej podpisani obywatele sarmaccy, zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji Księstwa Sarmacji, wnosimy o zarządzenie referendum w sprawie skrócenia kadencji Izby Poselskiej” — nie jest wymagane podawanie konkretnego pytania i wariantów odpowiedzi, powinno być jednak precyzyjnie określone to, jakiego zagadnienia ma dotyczyć referendum;
  • należy zaznaczyć opcję „tylko obywatele”;
 • po zebraniu wymaganej prawem liczby podpisów należy oficjalnie powiadomić Marszałka Izby Poselskiej;
 • wynik referendum jest wiążący, jeżeli w referendum wzięła udział większość uprawnionych do udziału w referendum obywateli, a za proponowanym rozstrzygnięciem opowiedziała się co najmniej jedna trzecia uprawnionych do udziału w referendum obywateli.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.