Ścieżka: Jego Książęca Mość » Obywatelstwo sarmackie

Obywatelstwo sarmackie

Obywatelstwo sarmackie jest podstawowym statusem w Księstwie i Koronie Księstwa Sarmacji, gwarantującym jego posiadaczowi określone przywileje. Obywatelstwo jest normowane przez art. 27 Konstytucji Księstwa Sarmacji oraz Dekret z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim. Ponadto, zgodnie z Dekretem z mocą ustawy o cudzoziemcach, „cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa sarmackiego lub obywatelstwa domeny”.

Kto może ubiegać się o obywatelstwo sarmackie?

O obywatelstwo może ubiegać się każdy, kto spełnia łącznie trzy poniższe warunki:

 • Zamieszkanie na terytorium sarmackim od co najmniej 21 dni,
 • Nieposiadanie obywatelstwa państwa innego niż Królestwo Natanii,
 • Niesprawowanie funkcji w państwie innym niż Królestwo Natanii.

Procedura ubiegania się o obywatelstwo sarmackie

 1. Wniosek o nadanie obywatelstwa składa się w wyodrębnionym dziale Forum Centralnego.
 2. Z chwilą złożenia wniosku rozpoczyna się debata z udziałem wszystkich obywateli sarmackich.
 3. Debatę kończy ogłoszenie przez Księcia zamiaru nadania lub odmowy nadania obywatelstwa.
 4. W przypadku ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa wnioskodawca składa przysięgę obywatelską w wątku na Forum Centralnym zawierającym jego wniosek.
 5. Książę wydaje postanowienie w sprawie nadania obywatelstwa, jeżeli przysięgę złożono w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia zamiaru nadania obywatelstwa.

Ważne. Wniosek zostanie odrzucony natychmiast po jego złożeniu, jeżeli uzasadnienie będzie zawierało niepoprawną nazwę Państwa, Kraju, Narodu lub jeżeli zostało napisane wyjątkowo niestarannie.

Mieszkaniec Królestwa Teutonii może, zgodnie z przywilejem teutońskim, złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa sarmackiego na ręce Króla lub Namiestnika Teutonii.

Jak można utracić obywatelstwo sarmackie?

Dekret z mocą ustawy o obywatelstwie sarmackim posługuje się dwoma pojęciami: utraty oraz pozbawienia obywatelstwa. Obywatelstwo można utracić wskutek:

 • zrzeczenia się obywatelstwa,
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę banicji,
 • stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu poświadczenia nieprawdy we wniosku o nadanie obywatelstwa.

Zrzeczenie obywatelstwa jest skuteczne z chwilą potwierdzenia go przez Księcia. Ponadto, Książę może pozbawić obywatelstwa osobę, która:

 • nie brała udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach i referendach ogólnokrajowych,
 • sprawuje lub objęła funkcję publiczną w państwie obcym innym niż Królestwo Natanii,
 • posiada lub uzyskała obywatelstwo państwa obcego innego niż Królestwo Natanii,
 • opuściła Księstwo Sarmacji na okres dłuższy niż miesiąc,
 • jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Książę publikuje postanowienie o pozbawieniu obywatelstwa wraz z podaniem wyżej wymienionej przyczyny pozbawienia.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.