Ścieżka: Opuszczenie Sarmacji

Opuszczenie Sarmacji

Zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości, Minister Infrastruktury przyjmuje oświadczenia woli o chęci trwałego opuszczenia Księstwa Sarmacji. Osobę, która złożyła takie oświadczenie, zgodnie z Kodeksem Cywilnym uznaje się za zmarłą z chwilą jej usunięcia z systemu ewidencji ludności (z zastrzeżeniem, że nie może zostać uznana za zmarłą osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub która została pozwana w sprawie cywilnej).

Wzór oświadczenia woli o chęci trwałego opuszczenia Księstwa Sarmacji

„Ja, [imię i nazwisko], legitymujący się identyfikatorem [identyfikator], zgodnie z Kodeksem Cywilnym oświadczam, że nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne, ani nie jestem pozwanym w sprawie cywilnej, oraz, że chcę w sposób trwały opuścić Księstwo Sarmacji i zostać uznanym za zmarłego w świetle prawa. (Mój testament został opublikowany pod adresem ...)”

Uregulowanie spraw majątkowym przed odejściem

W przypadku zdecydowania się na taki krok, wskazane jest uprzednie uregulowanie spraw majątkowych — osobiste rozdysponowanie własnego majątku (forma preferowana z uwagi na to, że otwarcie testamentu wymaga postępowania sądowego i jest czasochłonna) oraz sporządzenie testamentu i opublikowanie go we właściwej części Forum Centralnego lub w Centralnym Rejestrze Notarialnym, pod rygorem nieważności. Nawet, jeżeli osobiście rozdysponuje się majątek, warto sporządzić testament na wypadek zapomnienia o części posiadanych dóbr, pisząc w nim np. o „całym pozostałym majątku”.

Co powinien zawierać testament?

  • Imię i nazwisko oraz identyfikator spadkodawcy,
  • Datę sporządzenia testamentu,
  • Rozrządzenia dotyczące posiadanych pieniędzy, parceli, budynków, lokali, pojazdów, akcji, dzieł sztuki i innych praw majątkowych (np. do stworzonych instytucji lub inicjatyw) — nawet jeżeli spadkobierca jest tylko jeden, konkretne wskazania ułatwią władzom wykonanie postanowień testamentu, co przyspieszy otrzymanie spadku,
  • Imiona i nazwiska oraz identyfikatory spadkobierców (lub oznaczenia osób prawnych, np. samorządów, które mają otrzymać spadek).

Testament jawny lub niejawny

  • Testament jawny można zamieścić w części „Akty notarialne” na Forum Centralnym (por. dział „Rejestry notarialne”)
  • Testament niejawny można zamieścić w Centralnym Rejestrze Notarialnym — ważne: oprócz publikacji należy go również dodatkowo podpisać (por. dział „Rejestry notarialne”)
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.