Ścieżka: Patronat Kanclerza

Patronat Kanclerza

Dekret o Rządzie Jego Książęcej Mości przewiduje obejmowanie przez Kanclerza patronatu nad inicjatywami w Księstwie Sarmacji oraz udzielanie przez niego wsparcia merytorycznego i medialnego inicjatywom objętym patronatem. Preferowaną formą ubiegania się o patronat jest wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (kanclerz@sarmacja.org), według poniższego schematu:

Wniosek o objęcie patronatu nad inicjatywą

 • oznaczenie wnioskodawcy — mile widziany załącznik z informacją o wnioskodawcy lub odsyłacz do stosownej strony informacyjnej,
 • przedstawiciel wnioskodawcy, wraz z podaniem funkcji (domniemuje się, że osoba składająca wniosek będzie osobą kontaktową),
 • nazwa inicjatywy,
 • termin inicjatywy (jeżeli dotyczy),
 • miejsce inicjatywy,
 • cel inicjatywy,
 • grupa docelowa inicjatywy,
 • program inicjatywy (jeżeli dotyczy),
 • zasięg inicjatywy (miejski, prowincjonalny, ogólnosarmacki, międzynarodowy),
 • patroni medialni imprezy (także ci, od których nie otrzymano jeszcze odpowiedzi, oraz ci, którzy odmówili objęcia patronatu),
 • pozostali patroni honorowi (także ci, od których nie otrzymano jeszcze odpowiedzi, oraz ci, którzy odmówili objęcia patronatu),
 • czy uzasadniona jest osobista obecność Kanclerza (tak/nie),
 • zakres oczekiwanego wsparcia od Kanclerza (jeżeli dotyczy),
 • opcjonalne załączniki — np. projekty materiałów dotyczących inicjatywy (np. zaproszenia, plakaty, grafiki, strona internetowa), rekomendacje,
 • wszelkie inne informacje, które wnioskodawca uzna za słuszne załączyć.

Proponujemy również zapoznanie się ze wskazówkami protokolarnymi, dotyczącymi sposobów adresowania pism i wniosków urzędowych oraz zwracania się do Kanclerza (część „Pozostali wysocy dostojnicy”).

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.