Ścieżka: Prawa socjalne

Prawa socjalne

Prawo państwowe przewiduje dwa instrumenty polityki socjalnej — pracę tymczasową oraz gwarantowane świadczenia zdrowotne. Niektóre samorządy przewidują dodatkowe prawa socjalne dla swoich mieszkańców (np. mieszkania socjalne) — informacji należy szukać na stronach internetowych oraz u naczelników miejscowości.

Zapomoga dla nowych mieszkańców

Zapomogę dla nowych mieszkańców normuje Dekret z mocą ustawy o bezzwrotnej pomocy finansowej dla nowych mieszkańców Księstwa Sarmacji. Zgodnie z nim nowy mieszkaniec Księstwa Sarmacji (do 30 dni) może otrzymać 3 000 lt bezzwrotnej pomocy. Zapomoga nie przysługuje mieszkańcowi, który otrzymał w przeszłości — choćby legitymując się innym identyfikatorem mieszkańca.

Wnioski o zapomogę rozpatruje Minister Spraw Obywatelskich. Uwaga! Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r.

Praca tymczasowa

Pracę tymczasową normuje Ustawa o pracy w sektorze wytwórczym gospodarki:

  • świadczenie pracy tymczasowej wymaga wybrania stosownej opcji w panelu mieszkańca, dostępnym po zalogowaniu (raz dziennie);
  • przez okres pierwszych dwóch miesięcy od dnia zamieszkania na terytorium Księstwa Sarmacji lub Korony Księstwa Sarmacji pracę tymczasową można świadczyć równocześnie ze świadczeniem pracy na podstawie umowy o pracę;
  • wytworzone jednostki pracy pracownik sprzedaje Koronie, po cenie 75 lt za jednostkę — wynagrodzenie jest natychmiast wypłacane.

Rozwiązanie to gwarantuje stały dochód mieszkańcom będącym w stanie świadczyć pracę w sektorze wytwórczym gospodarki (zdrowym — por. art. 9 ustawy oraz brak ograniczenia w obowiązkach systemowych), jednocześnie umożliwiając Koronie odzyskanie części nakładów poniesionych na wypłatę wynagrodzeń.

Gwarantowane świadczenia zdrowotne

Jak wyżej wspomniano, jedynie zdrowi mieszkańcy mogą świadczyć pracę w sektorze wytwórczym gospodarki. Oznacza to, że osoby, których nie stać na wizytę w aptece — a które nie pracują w sektorze usług lub administracji publicznej — nie mają możliwości zarobienia na leczenie, które z kolei pozwoli im później na świadczenie pracy.

Dlatego też, zgodnie z Ustawą o gwarantowanych świadczeniach zdrowotnych, państwo przejmuje na siebie obowiązek leczenia osób nieposiadających środków niezbędnych do pokrycia kosztu świadczeń zdrowotnych. Wysokość tych środków, zgodnie z rozporządzeniem, określono na 525 lt.

Mieszkaniec, który posiada mniej niż 525 lt oraz stan zdrowia niższy niż 75% ma prawo raz na czternaście dni skorzystać z przywrócenia stanu zdrowia do poziomu 75%. Cały proces odbywa się w sposób automatyczny, po wybraniu przez mieszkańca stosownej opcji w panelu mieszkańca.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.