Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Powszechny » Prawo cywilne

Prawo cywilne

Podstawową kodyfikacją prawa cywilnego w Księstwie Sarmacji jest Kodeks Cywilny. Normuje on m.in.:

 • zdolność do czynności prawnych — nie posiadają jej (czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych jest nieważna; nie dotyczy to czynności skutkujących zmianą statusu zawieszonej osoby fizycznej lub statusu nieaktywności oraz rozrządzeń na wypadek śmierci) osoby o zawieszonym statusie mieszkańca (art. 4) oraz osoby nieaktywne (art. 8a):
  • zawieszenie statusu mieszkańca jest „trybem urlopowym”, ustawianym samodzielnie przez osobę, która za pośrednictwem systemu informatycznego Księstwa Sarmacji zawiesza swoją aktywność w Księstwie Sarmacji,
  • nieaktywność jest stwierdzeniem stanu faktycznego, nieaktywną staje się osoba, która przez okres trzydziestu dni nie potwierdzała swojej obecności w systemie informatycznym Księstwa Sarmacji, jeżeli osoba taka nie potwierdzała obecności przez okres dziewięćdziesięciu dni, jej majątek podlega dziedziczeniu tak, jak gdyby była uznana za zmarłą (art. 49 ust. 2);
 • obowiązki systemowe (art. 4a) oraz samodzielne ograniczanie w obowiązkach systemowych (art. 4b):
  • obowiązki systemowe to, zgodnie z rozporządzeniem: żywienie, leczenie i zakwaterowanie — osobie, która ich nie wypełnia, można uniemożliwić świadczenie pracy oraz podejmowanie innych czynności w systemie automatycznej gospodarki,
  • ograniczenie w obowiązkach systemowych jest trybem ustawianym samodzielnie przez osobę, która nie chce wypełniać tych obowiązków systemowych, osoba taka nie może świadczyć pracy w systemie automatycznej gospodarki;
 • uznanie za zmarłego (art. 6–8) — następuje ono z chwilą rzeczywistej śmierci lub wskutek oświadczenia woli o chęci trwałego opuszczenia Księstwa Sarmacji (jednakże, nie może zostać uznana za zmarłą osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub która została pozwana w sprawie cywilnej);
 • formę aktu notarialnego (art. 11) — czynność prawna ma formę aktu notarialnego, jeżeli zawiera oznaczenie osoby składającej oświadczenie woli i inne istotne elementy czynności prawnej, w szczególności datę, oraz opublikowana została w kwalifikowanym rejestrze; forma aktu notarialnego jest wymagana pod rygorem nieważności dla:
  • przedstawicielstwa (art. 15 ust. 2),
  • umownego określenia odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (art. 29 ust. 4),
  • poręczenia, jeżeli poręczana czynność prawna wymaga formy aktu notarialnego (art. 33 ust. 2),
  • testamentu (art. 55 ust. 5),
  • umowy zawiązania spółki jawnej (art. 65 ust. 1),
  • statutu spółki akcyjnej (art. 74 ust. 4),
  • protokołu zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej (art. 79 ust. 7),
  • ustanowienia fundacji (art. 95b ust. 2),
  • ustanowienia związku wyznaniowego (art. 95g ust. 1);
 • przedstawicielstwo, w tym procesowe — uprawnienie do reprezentowania przed sądem (art. 13–15);
 • przedawnienie roszczeń (art. 17 ust. 2);
 • obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody oraz zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (art. 19 oraz art. 22–26);
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 28);
 • odsetki ustawowe (art. 31 ust. 2) w wymiarze 1% wartości świadczenia za każdy dzień zwłoki, nie większym jednak niż łącznie 200%;
 • nabywanie autorskich praw majątkowych (art. 35);
 • wytyczanie parcel (art. 40), wraz z rozporządzeniem wykonawczym;
 • własność budynków oraz ich podział na lokale (art. 41), wraz z rozporządzeniem wykonawczym;
 • dziedziczenie ustawowe i testamentowe (art. 49–57);
 • osoby prawne — spółki jawne, spółki akcyjne, stowarzyszenia, fundacje i związki wyznaniowe.

Ponadto, normy prawa cywilnego są zawarte w:

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.