Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Powszechny » Prawo karne

Prawo karne

Podstawową kodyfikacją prawa karnego w Księstwie Sarmacji jest Kodeks Karny, który normuje:

 • zasady odpowiedzialności karnej, m.in.:
  • nie ma przestępstwa bez ustawy,
  • nie ma przestępstwa bez szkodliwości społecznej większej niż znikoma,
  • nie ma przestępstwa bez winy (umyślnej lub nieumyślnej),
  • wymóg popełnienia czynu zabronionego na terytorium sarmackim (z zastrzeżeniem, że „czyn uważa się [także] za popełniony w miejscu, (...) gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić”);
 • formy popełnienia przestępstwa (sprawstwo, usiłowanie, podżeganie, pomocnictwo);
 • wyłączenie odpowiedzialności karnej (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, błąd co do kontratypu, nietykalność);
 • kary* (nadzór, areszt, więzienie, twierdza, banicja);
 • kary zamienne (nawiązka, chłosta, zesłanie, katorga, wieża górna, wieża dolna);
 • kary dodatkowe (grzywna, przepadek, dyby, napiętnowanie, infamia, zakaz sprawowania funkcji publicznych, obniżenie stopnia wojskowego, degradacja);
 • recydywę;
 • wykonanie kar pozbawienia wolności (także art. 10 ust. 1 Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego, stanowiący, że „w miejscach publicznych, których warunki techniczne uniemożliwiają uprzednią kontrolę wypowiedzi ukaranego lub skazanego przed ich opublikowaniem, karę nadzoru lub aresztu wykonuje się w ten sposób, że skazanemu lub ukaranemu uniemożliwia się wypowiadanie w miejscu publicznym”);
 • zwolnienie z odbycia reszty kary oraz zatarcie skazania;
 • odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą;
 • objaśnienie wyrażeń ustawowych (w tym oceny stopnia szkodliwości społecznej);
 • przestępstwa oraz kary za nie przewidziane.

Przepisy karne są zawarte także w innych ustawach:

Wykroczenia normuje Kodeks Wykroczeń. Podobnie, jak Kodeks Karny, określa on:

 • zasady odpowiedzialności za wykroczenia, m.in.:
  • nie ma wykroczenia bez ustawy,
  • nie ma przestępstwa bez szkodliwości społecznej,
  • nie ma wykroczenia bez winy umyślnej,
  • wymóg popełnienia czynu zabronionego na terytorium sarmackim (z zastrzeżeniem, że „czyn uważa się [także] za popełniony w miejscu, (...) gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić”),
  • możliwość wyłączenia przez kraje Korony i jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialności za wykroczenia popełnione jedynie na ich terytorium,
  • formy popełnienia wykroczenia (sprawstwo, usiłowanie, podżeganie oraz pomocnictwo),
  • wyłączenie odpowiedzialności (obrona konieczna, stan wyższej konieczności, błądu co do bezprawności albo winy, nieświadomość bezprawności wykroczenia, nietykalność);
 • kary* (nagana, nadzór) — także art. 10 ust. 1 Dekretu z mocą ustawy o ochronie porządku publicznego;
 • kary zamienne (upomnienie, nawiązka, chłosta);
 • karę dodatkową (grzywna);
 • wykroczenia oraz kary za nie przewidziane.

Niezależnie od możliwości wyłączania odpowiedzialności za niektóre wykroczenia popełnione na terytorium krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego, Ustawa o lokalnych przepisach porządkowych zezwala domenom na określanie dodatkowych, obowiązujących wyłącznie na ich obszarze, wykroczeń. Według stanu prawnego na dzień 28 września 2008 r., przepisów takich nie wprowadzono.

Za niektóre przestępstwa i wykroczenia można zostać ukaranym w drodze mandatu karnego. Szczegółowe informacje są dostępne na odrębnej stronie informacyjnej.

Odpowiedzialność za wykroczenia ścigane z oskarżenia publicznego jest wyłączona w niezależnych i samorządnych miejscach publicznych.

* Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy o organizacji wymiaru sprawiedliwości, „Sąd Krajowy, w przypadku stwierdzenia braku winy wynikającego z ograniczonej zdolności oskarżonego lub obwinionego do rozpoznawania własnych czynów, może orzec środek wychowawczy lub poprawczy, choćby nieznany ustawie, jaki uzna za konieczny dla resocjalizacji oskarżonego lub obwinionego”.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.