Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Prokuratura Generalna

Prokuratura Generalna

Prokuratura Generalna działa na podstawie art. 25 i 26 Konstytucji Księstwa Sarmacji, a jej szczegółową organizację określa Ustawa Sejmu nr 94 o Prokuraturze z dnia 12 kwietnia 2009 r. Jej pracom przewodzi Prokurator Generalny, powoływany z grona prokuratorów Prokuratury Generalnej przez Księcia. Obecnie ten urząd sprawuje, od dnia 11 lipca 2009 r., JKW Jakub Bakonyi (pg@sarmacja.org).

Zgodnie z powołaną ustawą Sejmu, do kompetencji Prokuratury Generalnej należy:

  • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
  • sprawowanie roli oskarżyciela publicznego przed Sądem Najwyższym,
  • zaskarżanie do Sądu Najwyższego aktów niezgodnych z prawem wyższego rzędu,
  • zaskarżanie do Sądu Najwyższego decyzji administracyjnych niezgodnych z właściwymi aktami normatywnymi,
  • pośredniczenie pomiędzy Sądem Najwyższym a organami władzy publicznej.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.