Ścieżka: Instytucje prywatne przejęte pod zarząd państwa

Instytucje prywatne przejęte pod zarząd państwa

Przejmowanie instytucji prywatnych pod zarząd państwa normuje Dekret z mocą ustawy o przejmowaniu instytucji prywatnych pod zarząd państwa. Zgodnie z dekretem, państwo może przejąć pod swój zarząd:

  • prywatną instytucję (rozumianą jako uporządkowana forma działalności, pełniąca określoną funkcję) niebędącą formą działalności gospodarczej w sektorze wytwórczym gospodarki, chyba że
  • jej strony internetowe, systemy informatyczne lub bazy danych przedstawiają istotną wartość, w szczególności jeżeli stanowią unikalne rozwiązanie twórcze.

Warunkiem przejęcia prywatnej instytucji pod zarząd państwa jest trwająca dłużej niż trzy miesiące nieobecność właściciela instytucji, chyba że sam właściciel wniesie o to, by jego instytucję przekazać państwu.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że zarządzanie instytucją przez państwo wymaga przynajmniej domniemanej zgody właściciela. Na jego żądanie, bezwzględnie przywraca mu się pełne uprawnienia w zakresie zarządzania przedsięwzięciem.

Właścicielowi, nawet w czasie trwania zarządu, przysługują prawa do czerpania korzyści — jeżeli instytucja przynosi dochód, wpływy z niej pomniejszone o wynagrodzenie zarządcy należą do właściciela.

Jeżeli jednak właściciel instytucji umrze lub wystąpią inne przesłanki określone odrębnymi przepisami prawa (nieaktywność), wyłącznie Korona jest powołana do dziedziczenia instytucji przejętej pod zarząd państwa.

Instytucja przejęte pod zarząd państwa

Instytucje de facto zarządzane lub współzarządzane przez państwo

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.