Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Przewodniczący sądów

Przewodniczący sądów

Uprawnienia oraz sposób powoływania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Sądu Najwyższego normuje Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Uprawnienia przewodniczących sądów

 • Kierują pracami sądów, w szczególności:
  • reprezentują sądy na zewnątrz,
  • wyznaczają składy orzekające, w tym przewodniczących, do rozpatrzenia spraw,
  • rozpatrują wnioski o wyłączenie ze składów orzekających sędziów, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności w rozpatrywanych sprawach (wniosek o wyłączenie ze składu orzekającego przewodniczącego sądu rozpatruje wiceprzewodniczący sądu),
  • przyjmują wnioski wszczynające postępowanie,
  • zwracają wnioski wszczynające postępowanie (na postanowienie w sprawie zwrócenia wniosku przysługuje zażalenie do wiceprzewodniczącego sądu, a jeżeli postanowienie wydał wiceprzewodniczący — do przewodniczącego sądu),
  • rozpoznają zażalenia od postanowień przewodniczących składów orzekających w sprawach o wykroczenia, w sprawie nieprzeprowadzania rozprawy (jeżeli przewodniczący sądu był przewodniczącym składu orzekającego — zażalenie rozpoznaje wiceprzewodniczący sądu);
 • Wiceprzewodniczący sądu zastępuje przewodniczącego sądu podczas jego nieobecności oraz wykonuje funkcje przewodniczącego sądu w zakresie ustalonego przez przewodniczącego sądu podziału obowiązków.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.