Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Przewodniczący składów orzekaj...

Przewodniczący składów orzekających

Uprawnienia przewodniczących składów orzekających normuje Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości. Przewodniczący składu orzekającego jest wyznaczany przez Przewodniczącego Sądu Najwyższego lub wiceprzewodniczącego wykonującego jego obowiązki. Sąd Najwyższy w sprawach cywilnych orzeka w składzie jednoosobowym.

Uprawnienia przewodniczących składów orzekających

  • W sprawach o wykroczenie przewodniczący składu orzekającego może postanowić o nieprzeprowadzaniu rozprawy (na postanowienie o nieprzeprowadzaniu rozprawy przysługuje zażalenie do przewodniczącego sądu, a jeżeli jest on przewodniczącym składu orzekającego — do wiceprzewodniczącego sądu);
  • Kieruje rozprawą według własnego uznania, dążąc do należytego wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy;
  • Zamyka rozprawę, gdy uzna, że wszystkie istotne okoliczności sprawy zostały należycie wyjaśnione;
  • W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia stronom przewodniczący składu orzekającego może ukarać winnego karą porządkową grzywny, nadzoru lub aresztu;
  • Na świadka, biegłego lub specjalistę, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie, przewodniczący składu orzekającego może nałożyć karę pieniężną w wysokości nieprzekraczającej 50000 lt (karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo);
  • Taką samą karę może nałożyć na przedstawiciela organu władzy publicznej, który nie wykonuje wydanego przez niego polecenia podjęcia lub zaniechania określonych czynności;
  • Może składać wnioski w sprawach konstytucyjnych, jeżeli od orzeczenia Wydziału Konstytucyjnego zależy rozstrzygnięcie w rozpatrywanej przez skład orzekający sprawie.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.