Ścieżka: Wyodrębnione, publiczne rachunki bankowe

Wyodrębnione, publiczne rachunki bankowe

Zgodnie z Ustawą o niektórych aspektach ewidencji kont bankowych, rachunki bankowe należące do władz publicznych (tak państwowych, jak i samorządowych), Książęcych Sił Zbrojnych, Organizacji Polskich Mikronacji oraz misji dyplomatycznych państw obcych są prowadzone w odrębnym systemie bankowym. Ma to istotne znaczenie z dwóch powodów:

  • podatkowych — z rachunków wyodrębnionych nie jest pobierany podatek od przychodów finansowych,
  • jawności życia publicznego i gospodarności — wiadomo będzie, zawartość których kont stanowi majątek państwowy lub komunalny oraz jak dysponuje się publicznymi środkami (nie dotyczy to rachunków organizacji międzynarodowych oraz państw obcych i ich przedstawicieli).

Rachunki wyodrębnione są zarządzane za pośrednictwem odrębnego panelu. Od innych rachunków różnią je sposób dostępu — autoryzowany przez identyfikator i hasło upoważnionego mieszkańca — oraz osobny przedrostek:

  • „SK-” — dla rachunków stanowiących własność Korony, Książęcych Sił Zbrojnych i ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, nieprowadzących działalności gospodarczej (skrót od słów „Skarb Korony”),
  • „SM-” — dla rachunków stanowiących własność krajów Korony, jednostek samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji i krajów Korony oraz ich jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, nieprowadzących działalności gospodarczej (skrót od słowa „samorząd”).
  • „CD-” — dla rachunków stanowiących własność Organizacji Polskich Mikronacji oraz państw obcych i ich przedstawicieli dyplomatycznych (skrót od franc. „corps diplomatique” — korpus dyplomatyczny).

Procedura konwersji (zakładania) rachunku bankowego

Wszystkie podmioty wymienione w art. 1 ustawy powinny zwrócić się do Krzysztofa diuka Koniasa o dokonanie konwersji ich istniejących rachunków na rachunki wyodrębnione, podając w e–mailu wysłanym na adres konwersja@sarmacja.org lub wiadomości wysłanej pod numer Gadu–Gadu 3843286 :

  • nazwę dotychczasowego rachunku bankowego (rachunków bankowych),
  • wskazanie właściciela rachunku bankowego,
  • identyfikatory mieszkańców uprawnionych do zarządzania rachunkiem,
  • adresy e–mail, na które mają przychodzić powiadomienia.

Najbardziej dotkliwym skutkiem niedokonania konwersji będzie to, że wraz z pierwszym poborem podatku od przychodów finansowych, z ich kont ubędzie 6% stanu. Nie będzie później prawnej możliwości odzyskania tych środków.

Ważna informacja dla przedsiębiorstw państwowych i komunalnych! Na wyodrębnionych rachunkach bankowych nie mogą być gromadzone środki pochodzące z, służące do albo przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Nie mogą one również służyć do prowadzenia działalności bankowej, w szczególności oszczędnościowo–rozliczeniowej, na rzecz osób trzecich. Stanowiące własność publiczną podmioty gospodarcze powinny prowadzić swoje rachunki bankowe w Banku Sarmacji.

Powyższą procedurę stosuje się odpowiednio do zakładania nowego, wyodrębnionego rachunku bankowego.

Sankcje karne w przypadku unikania opodatkowania

Zgodnie z przepisami karnymi ustawy podatkowej, ten, „kto w celu uniknięcia poboru podatku, przekazuje środki pieniężne na rachunek wyodrębniony, podlega karze więzienia alko karze twierdzy”. Sąd ma, co do zasady, obowiązek orzeczenia przepadku środków pieniężnych przekazanych na rachunek wyodrębniony w celu uniknięcia opodatkowania.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.