Ścieżka: Jego Książęca Mość » Regent i Rada Regencyjna

Regent i Rada Regencyjna

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Książę powołuje Regenta lub Radę Regencyjną na czas swojej nieobecności lub ograniczonej obecności w Sarmacji. Regent wykonuje  wszystkie obowiązki Księcia, za wyjątkiem tych, które nie zostały wyszczególnione w Dekrecie o Regencie lub — odpowiednio — Dekrecie o Radzie Regencyjnej.

 

W myśl przywołanych przepisów, Regent nie ma prawa do:

  1. wyrażania zgody na zmianę Konstytucji,
  2. nadawania, pozbawiania, ustanawiania i znoszenia tytułów szlacheckich i arystokratycznych,
  3. zmiany Dekretu o sukcesji, Dekretu o Regencie i Dekretu o Radzie Regencyjnej,
  4. wyznaczania następcy Księcia.

W myśl praw sukcesji, gdy tron książęcy jest opróżniony, Regent lub Rada Regencyjna pełni władzę książęcą do momentu koronacji nowego Księcia.

Immunitet Regenta i Rady Regencyjnej

Z racji sprawowanego urzędu i na podstawie nowelizacji Konstytucji z czerwca 2009 r., Regentowi i Radzie Regencyjnej przysługuje immunitet na czas sprawowania władzy książęcej. Regent lub członek Rady Regencyjnej może być aresztowany lub pociągnięty do odpowiedzialności karnej za czyny popełnione w czasie sprawowania władzy książęcej jedynie za zgodą Izby Senatorskiej, wyrażonej w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby senatorów.

Uwaga: Regentowi i członkom Rady Regencyjnej nie przysługuje immunitet w przypadku tymczasowego sprawowania władzy książęcej, w okresie opróżnienia tronu książęcego.

Spis urzędujących Regentów Księstwa Sarmacji od 6 października 2008 r.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.