Ścieżka: Rada Ministrów » Kanclerz

Kanclerz

Pełniący funkcję szefa rządu Kanclerz jest przełożonym wszystkich członków Rady Ministrów.

Powołuje go Książę na wniosek Sejmu; może to także uczynić z własnej inicjatywy, jeżeli takowego wniosku nie otrzyma w ciągu 10 dni od zwołania obrad Sejmu lub rezygnacji poprzedniego Kanclerza. Po powołaniu wyraża mu wotum zaufania Sejm; jeżeli do tego nie dojdzie, zostaje on rozwiązany przez Księcia. Istnieje także możliwość powierzenia tego urzędu osobie Jego Książęcej Mości, na jego wniosek lub za jego zgodą.

Decyduje on o składzie podległego mu Gabinetu: ministrowie powoływani są na jego wniosek, zaś personel niższej rangi może powołać osobiście. Musi także wyznaczyć co najmniej jednego z ministrów na funkcję Podkanclerzego, który pełni rolę jego zastępcy.

Kanclerz może dokonywać czynności urzędowych w zastępstwie funkcjonariuszy państwowych, jeżeli nie dokonają ich oni w terminie określonym prawem.

Może być odwołany wskutek złożenia przez Sejm wniosku do Jego Książęcej Mości o powołanie nowego Kanclerza.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.