Ścieżka: Rząd Jego Książęcej Mości

Rząd Jego Książęcej Mości

Rząd jest drugim, obok Jego Książęcej Mości, konstytucyjnym organem władzy wykonawczej w Księstwa Sarmacji. Jej skład i kompetencje normuje Jego Książęca Mość w Dekrecie o Rządzie Jego Książęcej Mości. Obecnie w skład Rządu wchodzą Kanclerz, Podkanclerzy (zastępcy Kanclerza) oraz ministrowie. Jego Książęca Mość powołuje i odwołuje Kanclerza, a na jego wniosek — Podkanclerzego i ministrów.

 

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.