Ścieżka: Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne

Najistotniejszymi aktami prawnymi, z punktu widzenia władz krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego, są:

 • Konstytucja Księstwa Sarmacji, w szczególności:
  • art. 5 ust. 2 — „Władze państwowe podejmują działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być zrealizowane w sposób wystarczający przez samorząd terytorialny, natomiast z uwagi na skalę lub skutki proponowanych działań, mogą one zostać lepiej zrealizowane przez władze państwowe”;
  • art. 5 ust. 3 — „Samorządy terytorialne mogą ustanawiać prawa w zakresie, w jakim nie są one sprzeczne z prawami wyższego rzędu”;
  • art. 5 ust. 4 — „Prawo jednostki samorządu terytorialnego może przewidywać ograniczenie praw i wolności określonych w Konstytucji, o ile stanowi tak przywilej wydany przez Księcia, szczegółowo określający zakres dopuszczalnego ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności”, wraz z wykonawczym
  • art. 6 ust. 1 — „Językiem urzędowym Księstwa Sarmacji jest język polski. Samorządy terytorialne mogą ustanawiać inne języki dodatkowymi językami urzędowymi”;
  • art. 12 — „Członek Rady Ministrów ma obowiązek udzielenia w ciągu siedmiu dni odpowiedzi na interpelację lub zapytanie senatora, posła, kraju Korony, prowincji lub podmiotu określonego ustawą”;
  • art. 17 — „Inicjatywę ustawodawczą posiadają Książę, senatorowie, posłowie, kraje Korony, prowincje, grupa co najmniej dziesięciu procent obywateli oraz podmioty określone ustawą”.
 • Ustawa konstytucyjna o krajach Korony i samorządach — „konstytucja samorządu terytorialnego”, w szczególności:
  • art. 4 — o kompetencjach i obowiązkach pana ziemi;
  • art. 5 — o wymaganiach dla panów ziemi i naczelników powiatów;
  • art. 7 — o opróżnieniu urzędu namiestnika prowincji oraz namiestnikach pro tempore;
  • art. 11 — o kompetencjach i obowiązkach naczelnika powiatu;
  • art. 4 ust. 2 oraz art. 12 i 13 — o lokacji i likwidacji powiatu;
  • art. 14 — o kompetencjach wyłącznych władz centralnych;
  • art. 15 — o kompetencjach wspólnych władz centralnych oraz krajów Korony i prowincji;
  • art. 16-18 — o trzech zasadach integralności oraz ich gwarancjach (por. także art. 62 i art. 69a Kodeksu Karnego);
 • Ustawa o ułatwianiu dostępu do informacji o miejscowościach — normuje ona ogólnie cztery zagadnienia: zawartość stron internetowych miejscowości, ranking miejscowości, zawartość wniosku imigracyjnego na stronie głównej Księstwa Sarmacji oraz prawo niektórych miejscowości do zamieszczenia bannera na stronie głównej, które następnie są doprecyzowane w rozporządzeniach:
 • Ustawa o podatku od przychodów finansowych — w kontekście samorządów istotne są dwa jej postanowienia — dotyczące przekazywania 30% wpływu z podatku krajom Korony, prowincjom i miejscowościom w Terytorium Koronnym oraz zwolnienia nieprowadzących działalności gospodarczej podmiotów publicznych z opodatkowania, poprzez niepobieranie podatku z wyodrębnionych, publicznych rachunków bankowych;
 • Ustawa o niektórych aspektach ewidencji kont bankowych — normująca zakładanie wyodrębnionych, publicznych rachunków bankowych.
 • Dekret z mocą ustawy o postępowaniu administracyjnym, w szczególności:
  • art. 2 ust. 2 — „Sprawy które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień powinny być załatwione niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż siedem dni”;
  • art. 2a — „Organ władzy publicznej może upoważnić wskazaną osobę lub inny organ władzy publicznej albo jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń”;
  • art. 5 o skarżeniu decyzji administracyjnych;
 • Ustawa o organizacji wymiaru sprawiedliwości, w szczególności:
  • art. 11 ust. 1 „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach zgodności obowiązujących przepisów prawa z przepisami prawa wyższego rzędu, ustala ich powszechnie obowiązującą wykładnię (sprawy konstytucyjne) oraz orzeka jako sąd administracyjny na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa o postępowaniu administracyjnym (sprawy administracyjne)”;
  • art. 11 ust. 4 „Sąd Najwyższy orzeka w sprawach konstytucyjnych na wniosek Marszałka Izby Senatorskiej, co najmniej jednej czwartej senatorów, Marszałka Izby Poselskiej, co najmniej jednej czwartej posłów, Kanclerza, pana ziemi lub przewodniczącego składu orzekającego sądu — jeżeli od orzeczenia Sądu Najwyższego zależy rozstrzygnięcie w rozpatrywanej przez sąd sprawie”;
 • Dekret z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji, w szczególności:
  • art. 7 pkt 2 — „Do stosowania herbu wielkiego Księstwa Sarmacji obowiązane są: (...) jednostki samorządu terytorialnego i ich organy”;
  • art. 8 ust. 1 i 2 — „Herb wielki Księstwa Sarmacji umieszcza się w szczególności na stronach internetowych podmiotów obowiązanych do stosowania herbu (...). Herb wielki Księstwa Sarmacji umieszczany na stronach internetowych (...) powinien być odsyłaczem do stron internetowych Księstwa Sarmacji”;
 • Dekret o Rządzie Jego Książęcej Mości, w szczególności:
  • „Na wniosek co najmniej dwóch parlamentów domen, Kanclerz niezwłocznie przedstawia Izbie Poselskiej wniosek o udzielenie wotum zaufania”;
  • „Minister Dziedzictwa Narodowego: (...) ustala nazwy geograficzne, (...) ogłasza, za zgodą Księcia, oficjalną historię przedinternetową Księstwa Sarmacji, (...) opisuje i klasyfikuje zabytki Księstwa Sarmacji”;
  • „Minister Finansów i Gospodarki, w drodze rozporządzenia, określa szczegóły dotyczące podziału terenu na parcele oraz wysokość opłaty na rzecz Korony za wytyczenie nowych parcel”;
  • „Minister Samorządu Terytorialnego, w drodze rozporządzenia, określa dodatkowe warunki niezbędne dla uzyskania statusu trwałego mieszkańca”;
  • „Minister Samorządu Terytorialnego, w drodze rozporządzenia, określa punktację, dodatkowe kryteria i informacje zawierane w rankingu miejscowości”;
  • „Minister Samorządu Terytorialnego, w drodze rozporządzenia, określa dodatkowe prawa do reklamy wizualnej na stronach internetowych Księstwa Sarmacji dla trzech najwyżej umieszczonych w rankingu miejscowości”;
  • „Minister Samorządu Terytorialnego zapewnia komunikację pomiędzy Rządem a domenami”;
  • „Minister Spraw Obywatelskich rozpatruje wnioski imigracyjne, udziela mieszkańcom Księstwa Sarmacji informacji o zasadach funkcjonowania Księstwa Sarmacji, prowadzi ogólnodostępny rejestr pytań i odpowiedzi oraz udziela informacji na temat trybu i warunków uzyskania obywatelstwa sarmackiego”;
  • „Szef Urzędu Rady Ministrów, na wniosek Ministra Samorządu Terytorialnego, w drodze zarządzenia może nakazać zmianę umiejscowienia herbu lub flagi Księstwa Sarmacji na stronie internetowej podmiotu obowiązanego do stosowania herbu w terminie siedmiu dni od dnia wydania zarządzenia”;
 • Kodeks Karny, w szczególności:
  • art. 62 — „Kto podejmuje działania, które mają na celu pozbawienie Księstwo Sarmacji niepodległości, oderwanie od niego części obszaru lub zmianę środkami bezprawnymi konstytucyjnego ustroju Księstwa Sarmacji, podlega karze twierdzy albo karze banicji”;
  • art. 69a — przepisy karne o zamieszczaniu stron internetowych i baz danych krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego poza serwerem Księstwa Sarmacji oraz naruszaniu uprawnień administratorskich Księcia do stron internetowych, baz danych oraz miejsc publicznych;
  • art. 72 ust. 2 — „[Karze nadzoru albo karze aresztu] podlega, kto publicznie znieważa kraj Korony Księstwa Sarmacji albo jednostkę samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji lub kraju Korony Księstwa Sarmacji”;
  • art. 75 ust. 1 — „Kto publicznie znieważa, usuwa lub, mając taki obowiązek, nie umieszcza symboli państwowych, podlega karze nadzoru albo karze aresztu”;
  • art. 82 — „Kto, nie będąc do tego odpowiednio umocowany, uniemożliwia albo utrudnia komuś wypowiadanie się w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji, samorządów lub ich organów albo uniemożliwia lub utrudnia komuś korzystanie z systemów informatycznych Księstwa Sarmacji, podlega karze aresztu albo karze więzienia”;
  • art. 93 ust. 1 — „Kto, pełniąc funkcję publiczną, przekroczył swoje uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków służbowych, wyrządzając szkodę interesowi publicznemu lub prywatnemu, podlega karze aresztu albo karze więzienia”;
 • Kodeks Wykroczeń, w szczególności:
  • art. 18 ust. 2 — „[Naganie albo karze nadzoru] podlega, kto publicznie i w sposób uporczywy okazuje lekceważenie krajowi Korony Księstwa Sarmacji albo jednostce samorządu terytorialnego Księstwa Sarmacji lub kraju Korony Księstwa Sarmacji”;
 • Ustawa o lokalnych przepisach porządkowych — zezwala domenom na samodzielne określanie dodatkowych wykroczeń, „jeżeli jest to niezbędne do ochrony moralności publicznej lub wolności i praw innych osób albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego”;
 • Kodeks Cywilny, w szczególności:
  • art. 25 — „Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności także wtedy, gdy wymagają tego dobre obyczaje”;
  • art. 35 ust. 2 — „Księstwo Sarmacji nabywa autorskie prawa majątkowe do stron internetowych, skryptów oraz innych dzieł stworzonych w związku z funkcjonowaniem prowincji, miejscowości i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz urzędów i instytucji powołanych przez władze publiczne”;
  • art. 40 o wytyczaniu nowych parcel, wraz z Rozporządzeniem o wytyczaniu nowych parcel;
  • art. 53 ust. 4 o dziedziczeniu ustawowym przez samorządy;
 • Ustawa o Dzienniku Praw Księstwa Sarmacji, w szczególności:
  • art. 2 ust. 2 — „Nieopublikowane akty prawne (akty normatywne jednostek samorządu terytorialnego, postanowienia, zarządzenia, decyzje administracyjne jednostek samorządu terytorialnego) są nieważne”;
 • Dekret z mocą ustawy o uproszczonej formie aktów urzędowych — precyzuje wymagania minimalne dla aktów urzędowych niebędących jednocześnie aktami normatywnymi (tworzącymi nowe normy prawne), por. przykładowe postanowienie w sprawie powołania na funkcję w uproszczonej formie;
 • Dekret o starostach, w szczególności:
  • art. 2 — „Do zadań starosty należy godne reprezentowanie i wspieranie Korony w wykonywaniu jej funkcji oraz popieranie wszechstronnej współpracy i właściwej atmosfery życia społecznego na obszarze jego okręgu, w szczególności: organizacja wizyt Księcia i uroczystości państwowych na obszarze okręgu, regularne dostarczanie Księciu niezbędnych informacji o życiu okręgu, proponowanie Księciu zaszczytów dla obywateli działających na obszarze okręgu, wręczanie orderów i odznaczeń w imieniu Księcia, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym na obszarze okręgu”;
 • Zarządzenie o Funduszu Wspierania Aktywności Samorządów, z którego finansuje się nagrody pieniężne dla samorządów i samorządowców, por. np. Postanowienie z dnia 19 września 2008 r.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.