Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Senatorska

Izba Senatorska

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 122 Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 124 Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, null given in /usr/home/sarmacja/domains/bip.sarmacja.org/public_html/functions.inc.php on line 130

Izba Senatorska jest izbą wyższą sarmackiego Sejmu. Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej przysługuje byłym monarchom (Książętom–Seniorom) oraz arystokratom — diukom, markizom, hrabiom oraz wicehrabiom — którzy otrzymali swoje tytuły od Księcia w uznaniu zasług dla Państwa, Narodu lub Korony. Marszałka Izby Senatorskiej powołuje i odwołuje Książę. Godność Marszałka Izby Senatorskiej sprawuje Jack diuk O'Neill (senat@sarmacja.org).

Izba Senatorska:

 • wyraża zgodę na powoływanie i odwoływanie przez Księcia sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów Prokuratury Generalnej,
 • kontroluje Rząd za pomocą instytucji interpelacji i zapytań senatorów do członków Rady Ministrów (Konstytucja Księstwa Sarmacji),
 • wyraża zgodę na przedłożenie Księciu przez Ministra Spraw Zagranicznych kandydata na szefa misji dyplomatycznej (Dekret o Rządzie Jego Książęcej Mości),
 • może wyrażać wotum nieufności Ministrowi Spraw Zagranicznych, większością głosów liczby senatorów,
 • w ciągu czternastu dni od dnia przekazania ustawy uchwalonej przez Izbę Poselską może (zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej jednej trzeciej senatorów, w razie równości głosów rozstrzyga głos Marszałka):
  • przyjąć ustawę bez zmian,
  • uchwalić poprawki albo
  • uchwalić odrzucenie jej w całości, przy czym uchwałę Izby Senatorskiej odrzucającą ustawę albo poprawkę zaproponowaną w uchwale Izby Senatorskiej uważa się za przyjętą, jeżeli Izba Poselska nie odrzuci jej większością dwóch trzecich głosów przy udziale co najmniej połowy posłów,
 • posiada weto absolutne:
  • w przypadku ustawy o zmianie Konstytucji (Izba Senatorska uchwala ustawę większością trzech piątych głosów przy udziale co najmniej połowy senatorów) — nie dotyczy to drogi referendalnej, w której Książę zarządza referendum w sprawie zmiany Konstytucji z pominięciem Izb Sejmu,
  • w przypadku skorzystania przez Księcia z prawa weta zawieszającego wobec ustawy,
 • wnosi do Księcia o nadanie „senackiego” medalu Gloriosae Memoriae,
 • rozstrzyga w sprawie immunitetu sędziowskiego:
  • sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
  • sędzia nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania — o aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego.
 • wyraża, razem z Izbą Poselską, zgodę na powstanie nowej prowincji,
 • razem z Izbą Poselską stwierdza, większością głosów ogólnej liczby senatorów, przejściową przeszkodę w sprawowaniu władzy przez Księcia,
 • Marszałkowi Izby Senatorskiej i senatorom przysługuje prawo do kierowania wniosków do Sądu Najwyższego w sprawach konstytucyjnych,
 • senatorom przysługuje prawo inicjatywy ustawodawczej,
 • senatorom przysługuje immunitet formalny:
  • senator nie może być, bez uprzedniej zgody Izby Senatorskiej lub własnej, pociągnięty do odpowiedzialności karnej,
  • senator nie może być aresztowany, chyba, że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania — o aresztowaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka, a jeżeli aresztowano Marszałka — Księcia, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie aresztowanego,
 • senatorom przysługują diety (zobacz także rejestr wypłaconych diet).

Postępowanie w Izbie Senatorskiej

Izba Senatorska proceduje zgodnie z uchwalonym przez siebie Regulaminem. Procedura postępowania z ustawą nadesłaną przez Izbę Poselską jest następująca:

 • Marszałek Izby Senatorskiej zarządza, trwające trzy dni, głosowanie wstępne nad ustawą, niezwłocznie po jej otrzymaniu:
  • jeżeli w głosowaniu wstępnym nie wzięła udziału co najmniej jedna trzecia senatorów, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Izbę Poselską,
  • jeżeli w głosowaniu wstępnym żadne z rozwiązań (przyjęcie ustawy bez zmian, odrzucenie ustawy w całości, lub skierowanie ustawy do prac w Izbie Senatorskiej) nie uzyskało bezwzględnej większości głosów, ustawę uznaje się za skierowaną do prac w Izbie Senatorskiej;
 • w przypadku skierowania ustawy do prac w Izbie Senatorskiej, Izba — w konstytucyjnym terminie czternastu dni — uchwala poprawki do ustawy, które następnie trafiają z powrotem do Izby Poselskiej.

Miejsca postępowań w Izbie Senatorskiej

Ograniczenia w zasiadaniu w Izbie Senatorskiej

Zgodnie z Ustawą o godności senatora, w Izbie Senatorskiej nie może zasiadać arystokrata, który:

 • nie złożył przewidzianego przez ustawę ślubowania,
 • nie posiada obywatelstwa sarmackiego,
 • został prawomocnym wyrokiem sądu skazany na karę dodatkową zakazu wykonywania godności senatora,
 • jest funkcjonariuszem państwowym w państwie obcym,
 • jest osobą nieaktywną,
 • utracił w ciągu trzech ostatnich miesięcy godności senatora wskutek nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Izby Senatorskiej w ciągu trzech kolejnych głosowań.

Skład Izby Senatorskiej

Poniższy wykaz jest zintegrowany z urzędowym rejestrem organizacji, poz. .

  © Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.