Ścieżka: Wymiar sprawiedliwości » Wydział Konstytucyjny oraz Spr... » Sprawy administracyjne

Sprawy administracyjne

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Sąd Najwyższy pełni funkcję sądu konstytucyjnego, administracyjnego i powszechnego w trybie, granicach i na zasadach określonych w ustawie (art. 24 ust. 1).

Ustawami normującymi szczegółowo kompetencje Sądu Najwyższego w zakresie sądownictwa administracyjnego są:

Wydziałem właściwym do spraw administracyjnych w Sądzie Najwyższym jest Wydział Konstytucyjny i Spraw Apelacyjnych.

Najważniejsze zasady postępowania w sprawach administracyjnych

  • Przedmiotem skargi w postępowaniu administracyjnym może być:
    • niezgodność decyzji kończącej postępowanie administracyjne z przepisami prawa (sąd może stwierdzić nieważność decyzji, dokonać jej zmiany lub ją uchylić oraz nakazać ponowne wydanie decyzji w określonym terminie),
    • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy administracji publicznej, naruszenie interesów skarżących przez organy administracji publicznej lub przewlekłe załatwianie spraw (sąd może nakazać organowi, przeciw któremu złożono skargę, zaniechanie określonych czynności lub ich podjęcie w określonym terminie);
  • Sąd Najwyższy orzeka na wniosek strony dotkniętej wyżej wymienionym działaniem organu administracji publicznej;
  • Skład orzekający rozpatruje sprawę po przeprowadzeniu rozprawy;
  • Orzeczenie zapada na naradzie, większością co najmniej dwóch głosów.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.