Ścieżka: Struktura Rady Ministrów

Struktura Rady Ministrów

Zgodnie z Dekretem o Rządzie Jego Książęcej Mości oraz Zarządzeniem Kanclerza o podsekretarzach stanu, strukturę administracji państwowej podległą bezpośrednio Kanclerzowi i pozostałym członkom Rady Ministrów tworzą:

  • Kanclerz — jako bezpośredni i faktyczny zwierzchnik całej Rady Ministrów,
    • Podkanclerzy — wykonujący kompetencje i obowiązki Kanclerza określone decyzjami Kanclerza,
    • Podsekretarze stanu — wykonujący obowiązki Kanclerza, określone przez jego polecenia i wytyczne służbowe;
  • Ministrowie — wykonujący kompetencje i obowiązki określone w Dekrecie o Rządzie Jego Książęcej Mości,
    • Sekretarze stanu — wykonujacy kompetencje i sprawujący obowiązki ministrów określone decyzjami Kanclerza,
    • Podsekretarze stanu — wykonujący obowiązki ministrów określone przez ich polecenia i wytyczne służbowe.

Powyższy podział oznacza, że Podkanclerzy i sekretarze stanu mogą (będąc do tego odpowiednio umocowani decyzją Kanclerza) wykonywać wszystkie kompetencje i obowiązki właściwe odpowiednio Kanclerzowi lub ministrom, zaś podsekretarze stanu mogą jedynie podejmować działania faktyczne, niewiążące się z wydawaniem rozporządzeń, zarządzeń, postanowień lub decyzji.

Dla przykładu, podskretarz stanu podległy Ministrowi Dziedzictwa Narodowego może z polecenia ministra „opisywać i klasyfikować zabytki Księstwa Sarmacji”, lecz minister nie może mu powierzyć przyznawania w jego imieniu tytułu Sarmackiej Inicjatywy Miesiąca, ponieważ następuje ono w drodze postanowienia.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.