Ścieżka: Jego Książęca Mość » Tytuły, ordery i odznaczenia o...

Tytuły, ordery i odznaczenia oraz święta i uroczystości

Zgodnie z Konstytucją Księstwa Sarmacji, Książę, jako fons honorum:

 • ustanawia i znosi ordery i odznaczenia Księstwa Sarmacji,
 • nadaje i odbiera ordery i odznaczenia Księstwa Sarmacji,
 • ustanawia i znosi tytuły szlacheckie i arystokratyczne — wyjątkiem są tytuły diuka, markiza, hrabiego i wicehrabiego, które są określone w Konstytucji, a których posiadaczom przysługuje prawo do zasiadania w Izbie Senatorskiej,
 • nadaje, odbiera lub obniża tytuły szlacheckie i arystokratyczne.

Tytuły arystokratyczne i szlacheckie

 • Tytułami arystokratycznymi są, w hierarchii od najwyższego: diuk (diuczessa), markiz (markiza), hrabia (hrabina), wicehrabia (wicehrabina).
 • Tytułami szlacheckimi są, w hierarchii od najwyższego: baron (baronessa), baronet (baronetessa) i kawaler (szlachetna dama).

Szeroko rozumiane sprawy honorowe normują następujące akty:

 • Dekret o tytułach arystokratycznych i szlacheckich, określający m.in. tytuły arystokratyczne i szlacheckie, treść przysięgi szlacheckiej, niektóre przesłanki dla pozbawienia, czasowego pozbawienia lub uśpienia posiadanego tytułu oraz to, iż „nie nadaje się tytułu arystokratycznego lub szlacheckiego osobie, która została pozbawiona tytułu, przez okres sześciu miesięcy od dnia pozbawienia”,
 • Dekret o Trybunale Honorowym, wraz z wytycznymi, ustanawiający Trybunał Honorowy jako organ doradczy Księcia właściwy w sprawach badania spraw honorowych (de facto — sąd honorowy), gdzie sprawą honorową jest każda, która ma związek z nieskazitelnością charakteru, nieposzlakowaną opinią albo treścią przysięgi złożonej przez członka arystokracji lub szlachty,
 • Dekret — Przywilej Gelloński, na mocy którego obywatelstwo gellońskie jest połączone ze szlachectwem sarmackim — następujące za zgodą Księcia nadanie obywatelstwa osobie niebędącej szlachcicem jest równocześnie nadaniem tytułu kawalera, ponadto osoba taka, dopóki nie otrzyma od monarchy wyższego tytułu, podlega jurysdykcji honorowej namiestnika Hrabstwa Gellonii,
 • Dekret — Przywilej Teutoński, na mocy którego zezwala się na ustanowienie odrębnej hierarchii tytułów honorowych dla Teutończyków posiadających tytuły arystokratyczne i szlacheckie, z tym że utrata takiego tytułu pociąga za sobą utratę także honorowego tytułu teutońskiego,
 • Dekret — Przywilej Grodziski, na mocy którego mieszkańcy Terytorium Koronnego otrzymują wraz z tytułem szlacheckim obszar ziemi w tytularne władanie, z zastrzeżeniem, że przywilej nie będzie nigdy rozciągnięty na inne kraje Rzeczypospolitej Sarmackiej;
 • Umowa między Księstwem Sarmacji a Królestwem Natanii o podwójnym obywatelstwie i pogłębionej współpracy, na mocy której Księstwo Sarmacji zezwala arystokratom i szlachcicom Królestwa Natanii, a Królestwo Natanii arystokratom i szlachcicom Księstwa Sarmacji, na publiczne posługiwanie się macierzystymi tytułami arystokratycznymi i społecznymi oraz ustala się równoważność tytułów dla celów protokolarnych.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.