Ścieżka: Jego Książęca Mość » Wojewoda Koronny

Wojewoda Koronny

Wojewoda Koronny, powoływany i odwoływany przez Księcia, wykonuje kompetencje Jego Książęcej Mości jako pana ziemi względem Terytorium Koronnego, zgodnie ze Statutem Terytorium Koronnego. Jakkolwiek tak samo, jak głowy krajów Korony (Prezydent Rzeczypospolitej Sclavinii i Trizondalu, Król Baridasu) i namiestnicy prowincji, jest panem ziemi w rozumieniu Ustawy konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach, jego uprawnienia względem podległego mu terytorium są daleko mniejsze niż jego odpowiedników. Urząd Wojewody sprawuje, od dnia 31 lipca 2009 r., Calisto mar. Kami–Chojnacka (wojewoda@sarmacja.org). Wojewoda m.in.:

 • wnioskuje do Jego Książęcej Mości o nadanie mieszkańcom Terytorium Koronnego ziemi w tytularne władanie,
 • lokuje nowe miejscowości (podobnie, jak inni panowie ziemi — na wniosek co najmniej 12 obywateli sarmackich oraz za zgodą Izby Poselskiej),
 • powołuje i odwołuje naczelników miejscowości, jeżeli same statuty nie stanowią inaczej (statuty największych, aktywnych miejscowości — Grodziska i Czarnolasu przewidują, odpowiednio, możliwość odwołania Prezydenta w przypadku „rażącego zaniedbywania obowiązków”, zaś Burmistrz Czarnolasu pochodzi z wyborów)
 • zmienia statuty miejscowości, jeżeli same statuty nie stanowią inaczej (ponownie — statut Grodziska wymaga wniosku Prezydenta, zaś statut Czarnolasu wniosku Burmistrza),
 • zatwierdza zmiany w statutach miejscowości, jeżeli same statuty nie stanowią inaczej,
 • powołuje i odwołuje naczelników miejscowości oraz zmienia statuty miejscowości, jeżeli organy władzy miejscowości właściwe dla dokonania tych czynności są nieobsadzone lub ich dokonanie jest niemożliwe z innych przyczyn,
 • likwiduje miejscowości — jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych warunków:
  • organy władzy w miejscowości nie wykonywały swoich kompetencji przez okres co najmniej miesiąca,
  • funkcja naczelnika miejscowości pozostawała opróżniona przez okres co najmniej miesiąca,
  • strony internetowe miejscowości nie były aktualizowane przez okres co najmniej miesiąca,
 • nie posiada uprawnień stanowiących względem miejscowości innych, niż te wyżej wymienione,
 • powołuje i odwołuje Rząd Terytorium Koronnego oraz mu przewodniczy,
 • nadaje i pozbawia odznaczeń Terytorium Koronnego,
 • normuje podział Terytorium Koronnego na powiaty,
 • dysponuje finansami Terytorium Koronnego.

Sejmik Wojewódzki

Organem kontrolnym Wojewody Koronnego jest Sejmik Wojewódzki, w skład którego wchodzi on sam oraz naczelnicy lub przedstawiciele naczelników miejscowości Terytorium Koronnego (Grodzisk, Czarnolas, Nadzieja, Prawda — de facto jedynie Grodzisk, Czarnolas i Nadzieja).

Sejmik Wojewódzki ma prawo do wyrażania wotum nieufności Wojewodzie Koronnemu i ministrom oraz uchylania ich aktów urzędowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jego zgody wymagają również zmiana statutu Terytorium Koronnego, określenie symboli Terytorium Koronnego oraz ustanowienie i zniesienie odznaczeń Terytorium Koronnego. Sejmik Wojewódzki ma również prawo do normowania sposobu wykonywania kompetencji przez Wojewodę.

Na czele sejmiku stoi od dnia 11 lutego 2009 r. sołtys Nadziei, Calisto hr. Kami–Chojnacka (nadzieja@sarmacja.org).

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.