Ścieżka: Wybory do Izby Poselskiej Sejmu XXII kadencji

Wybory do Izby Poselskiej Sejmu XXII kadencji

Wybory do Izby Poselskiej Sejmu XXII kadencji przeprowadzane są na podstawie Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej oraz zgodnie z Postanowieniem Księcia w sprawie zarządzenia wyborów do Izby Poselskiej, zmienionym Postanowieniem Księcia w sprawie zmiany liczby wybieranych posłów oraz terminów wyborczychDo Izby Poselskiej wybranych zostanie 6 posłów.

Terminy przeprowadzania czynności wyborczych

Rejestracja wyborców

Wcześniejsza rejestracja wyborcy jest wymagana zarówno dla głosowania, jak i kandydowania. Oprogramowanie wyborcze Książęcej Komisji Wyborczej uniemożliwi zarówno oddanie głosu przez osobę niewidniejącą w rejestrze wyborców, jak i zgłoszenie kandydatury takiej osoby.

Zarejestrować może się, w podanym wyżej terminie, każdy obywatel sarmacki, który nie jest osobą nieaktywną w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

Rejestracja kandydatów

 • Etap pierwszy — komitet wyborczy. Komitet wyborczy mogą powołać partia polityczna (komitet partyjny), dwie lub więcej partie polityczne (komitet koalicyjny) oraz obywatel sarmacki niebędący członkiem partii politycznej, widniejący w rejestrze wyborców.
 • Etap drugi — rejestracja komitetu wyborczego. Rejestracji komitetu wyborczego można dokonać w urzędowym rejestrze organizacji, wypełniając odpowiednie pola formularza oraz zaznaczając opcję „Organizacja ma być komitetem wyborczym”.
 • Etap trzeci — rejestracja statutu. Jeżeli komitet wyborczy powołały koalicja partii politycznych lub obywatel sarmacki, dla ważności rejestracji komitetu wymagane jest opublikowanie jego statutu. Przykładowy statut komitetu obywatelskiego jest dostępny tutaj. Instrukcję o sposobie publikacji statutu można znaleźć na dole strony „Organizacje pozarządowe”. Brak należycie opublikowanego statutu jest najczęstszą przyczyną odrzucenia kandydatur w punkcie piątym.
 • Etap czwarty — rejestracja kandydatów. Po pomyślnym zarejestrowaniu komitetu wyborczego, osoba widniejąca w rejestrze organizacji jako jego przedstawiciel może dokonać, w podanym na początku strony terminie, zgłoszenia kandydatów w postaci uporządkowanej listy (kolejność kandydatów decyduje o kolejności na karcie wyborczej oraz o przydziale mandatu poselskiego w razie równości głosów). Wszyscy kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
  • widnieć w rejestrze wyborców,
  • mieszkać w Księstwie Sarmacji od co najmniej miesiąca,
  • nie być funkcjonariuszami w państwach obcych oraz
  • nie być skazanymi prawomocnymi wyrokami sądu na kary więzienia, twierdzy lub banicji albo kary dodatkowe zakazu sprawowania funkcji posła lub wszystkich funkcji publicznych.
 • Etap piąty — weryfikacja zgłoszenia. Jeżeli wszystkie powyższe czynności zostały wykonane poprawnie, Książęca Komisja Wyborcza potwierdzi zgłoszenie kandydatur (kolor zielony na tej stronie). Kandydatury odrzucone będą oznaczone na czerwono, wraz z podaniem przyczyny, a kandydatury jeszcze nierozpatrzone — na biało. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy kontaktować się bezpośrednio z Księciem za pośrednictwem tego wniosku.
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.