Ścieżka: Wynagrodzenia oraz premie i kary służbowe

Wynagrodzenia oraz premie i kary służbowe

Wynagrodzenia oraz premie służbowe i kary finansowe dla funkcjonariuszy państwowych normuje Ustawa Sejmu nr 97 o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych oraz premiach i karach służbowych. Wypłatę pensji i premiii służbowych zapewnia Kanclerz.

Wysokość wynagrodzeń, diet i uposażeń

Z odrębnych budżetów są wypłacane:

Przepisy prawa nie przewidują wynagrodzeń dla podkanclerzych oraz starostów i sędziów Trybunału Honorowego.

Premie służbowe dla funkcjonariuszy państwowych

Kary finansowe dla funkcjonariuszy państwowych

 • Karę finansową można wymierzyć za uchybienie w sprawowaniu obowiązków służbowych, w szczególności:
  • niewypełnienie obowiązku służbowego określonego przepisami prawa,
  • wypełnienie obowiązku służbowego z naruszeniem przepisów prawa lub
  • niewykonanie polecenia służbowego;
 • Karę finansową wymierza się, w danym miesiącu kalendarzowym, do wysokości stanowiącej 75%:
  • w przypadku funkcjonariuszy pobierających dzienne wynagrodzenia — 30–krotności stawki dziennej,
  • w przypadku pozostałych funkcjonariuszy — miesięcznego wynagrodzenia;
 • Należne wynagrodzenie funkcjonariusza państwowego pomniejsza się o wysokość wymierzonej kary finansowej;
 • Do wymierzania kar finansowych uprawnieni są przełożeni służbowi przyznający premie służbowe (patrz rozdział wyżej).
© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.