Ścieżka: Wypłata wynagrodzeń i premii służbowych

Wypłata wynagrodzeń i premii służbowych

Wypłatę wynagrodzeń i premii służbowych zapewnia system informatyczny „Płatnik”. Za jego pośrednictwem wypłacane są wynagrodzenia i premie dla wszystkich, z wyłączeniem służb mundurowych (KSZ, SRS, GNKS), funkcjonariuszy państwowych oraz premie dla komendanta Gwardii Narodowej.

Wypłać swoje wynagrodzenie:

Wprowadzanie informacji o wynagrodzeniach służbowych

Poniższa tabela przedstawia funkcjonariuszy obowiązanych do comiesięcznego wprowadzania (niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, za który wypłacane jest wynagrodzenie) do „Płatnika” informacji o wynagrodzeniach służbowych:

Funkcjonariusz: Wprowadza wynagrodzenia:
Kanclerz Podlegli mu podsekretarze stanu
Marszałek Izby Senatorskiej Senatorowie (diety)
Ministrowie Podlegli im podsekretarze stanu
Minister Spraw Zagranicznych Służba dyplomatyczna
Przedstawiciel Dworu Książęcego Członkowie Dworu Książęcego
Redaktor naczelny Bramy Sarmackiej Pozostali redaktorzy

Wprowadzanie informacji o premiach i karach finansowych

Poniższa tabela przedstawia funkcjonariuszy obowiązanych do wprowadzania (niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, za który przyznawana jest premia lub niezwłocznie po wymierzeniu kary finansowej) do „Płatnika” informacji o premiach służbowych i wymierzonych karach finansowych:

Funkcjonariusz: Wprowadza premie i kary finansowe:
Książę Członkowie Dworu Książęcego
Kanclerz Ministrowie, sekretarze stanu, Dyrektor IES, Redaktor naczelny Bramy Sarmackiej, Komendant Gwardii Narodowej, podlegli mu podsekretarze stanu
Ministrowie Podlegli im podsekretarze stanu
Minister Spraw Zagranicznych Służba dyplomatyczna
Redaktor naczelny Bramy Sarmackiej Pozostali redaktorzy

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.