Ścieżka: Izby Sejmu » Izba Senatorska » Zapytania i interpelacje senat...

Zapytania i interpelacje senatorskie

Tomasz mar. Chojnacki, 16 października 2008 r. — do MSW

Właśnie stwierdzam szczyt bezczelności. Kilka dni temu, kiedy ogłaszano http://prawo.sarmacja.org/akt,3043.html były i fizycznie istniały wszystkie artykuły i punkty. W art. 2 obecnie niektóre są skreślone. O ile pamiętam, a nie mam sklerozy, znikł zapis o dodatkowych miejscach kontaktów, m.in. do Forum Centralnego, za co Santa Ana dostała chyba 15 punktów, zaś pozostałe 3 gellońskie miejscowości zero. Pytam, Panie Ministrze, któż jest taki mocny imiennie z członków Rządu, że skreśla sobie wedle woli zapisy rozporządzeń, tworząc automatycznie tekst jednolity bez informowania mieszkańców. Nawet Księciu takie działanie nie wypada po prostu, więc go nawet o to nie podejrzewam.

Jakub hr. Bakonyi (MSW), 16 października 2008 r. — odpowiedź

Szanowny Panie! Nikt sobie nie skreśla niczego bezprawnie. Jako, że mam do tego prawo — tym rozporządzeniem — zmieniłem Rozporządzenie o Rankingu Miejscowości. Pańska interpelacja jest zatem bezprzedmiotowa.

* * *

Piotr diuk Kościński, 29 października 2008 r. — do Kanclerza

Poczytałem sobie Dekret Księcia Sarmacji nr 504 o Rządzie Jego Książęcej Mości. Dekret ten wprowadza instytucję o swojsko brzmiącej nazwie Rada Ministrów. Popatrzymy, co m.in. robi „realna” Rada Ministrów RP:

 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • kontroluje i koordynuje pracę organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Państwa,
 • uchwala projekt budżetu państwa,
 • kieruje wykonaniem budżetu oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
 • zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
 • zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanej do czynnej służby wojskowej.

Co robi Rada Ministrów Księstwa Sarmacji? Odpowiem: nic. W rozdziale II „Kompetencje Rady Ministrów” nie ma ani jednej kompetencji Rady Ministrów, tylko jej członków!!! Nie wiadomo, czy Rada może się zbierać, a jeśli tak — to po co, skoro nie może np. wydawać rozporządzeń itp. Jedyne co wiemy, to jej skład:

„Art. 8. [Skład Rady Ministrów]

W skład Rady Ministrów wchodzą Kanclerz, podkanclerzy i ministrowie:
1) Dziedzictwa Narodowego,
2) Finansów i Gospodarki,
3) Samorządu Terytorialnego,
4) Spraw Zagranicznych”

I tu moje zapytanie do Kanclerza, którego kontrasygnata widnieje pod dekretem: czemu służy Rada Ministrów bez żadnych samoistnych kompetencji i bez żadnych innych przepisów ją dookreślających, prócz składu?

Michał diuk Łaski (Kanclerz), 30 października 2008 r. — odpowiedź

Jaśnie Oświecony Piotrze diuku Kościński,

Pierwszym Dekretem o Rządzie w którym pojawia się określenie „Rada Ministrów” jest Dekret Księcia Sarmacji nr 469 z dnia 8 marca 2008 r., podpisany przez Księcia Piotra Mikołaja oraz Daniela barona Chojnackiego, Kanclerza Rządu Księstwa Sarmacji.

Natomiast zapis ten stał się wiążący konstytucyjnie poprzez zapisy, które pojawiły się 18 marca 2008 r. w Ustawie Konstytucyjnej o zmianie Konstytucji Księstwa Sarmacji.

Podaję również link do głosowania nad zmianą Konstytucji, w którym Jaśnie Oświecony diuk głosował za projektem przyjmującym to rozwiązanie oraz link do uzasadnienia wnioskodawcy projektu.

Konstytucja Księstwa Sarmacji w sposób jednoznaczny mówi o tym, że Książę sprawuje wspólnie z Rządem władzę wykonawczą. Pojęcie Rady Ministrów precyzuje dokładniej już on sam w Dekrecie o Rządzie. Na gruncie obowiązującej konstytucji członkiem Rady Ministrów może zostać każdy (nawet sekretarz stanu). Obecnie przyjęta jest — chyba zdrowa — zasada, że są to wyłącznie ministrowie i Kanclerz. Wejście w skład Rady Ministrów wiąże się z określoną odpowiedzialnością przed Sejmem. W tym zobowiązaniem do udzielania odpowiedzi na pytania poselskie i senatorskie, czy tez możnością wyrażenia takiej osobie wotum nieufności przez Izbę Senatorską (w przypadku MSZ) oraz innym członkom Rady Ministrów przez Izbę Poselską.

Warto również dodać, że powszechnie przyjęta w języku potocznym „zmiana rządu” nie jest zmianą rządu, a zmianą „Rady Ministrów”. Umożliwia to zachowanie ciągłości władzy w urzędach apolitycznych takich jak Urząd Rady Ministrów czy System Opieki Sarmackiej.

Jeśli chodzi o inne aspekty przemawiające za tym rozwiązaniem, to problem który istniał przed zmianą, czyli brak osobowości [prawnej] ministrów i Kanclerza, przez co nie było możliwe zgłaszanie przez Radę Ministrów projektów ustaw. Co jest moim istotne w kształtowaniu polityki Państwa.

Mam nadzieję, że temat wyczerpałem, dziękuję.

* * *

JKW Piotr Mikołaj, 18 marca 2009 r. — do Kanclerza i MSZ

Szanowny Panie Kanclerzu,
Szanowny Panie Ministrze,

Na podstawie art. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji zwracam się z zapytaniem senatorskim do Jego Ekscelencji Kanclerza Księstwa Sarmacji i Ministra Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji w sprawie podpisania i ratyfikacji Traktatu Misyjnego pomiędzy Księstwem Sarmacji a Państwem Kościelnym Rotria: „Dlaczego zgodnie z traktatem zakres działalności ośrodka misyjnego Państwa Kościelnego ogranicza się do obszarów Marchii Teutońskiej?”.

Debata z udziałem senatorów, posła Michała diuka Łaskiego oraz Kanclerza i Ministra Spraw Zagranicznych

Debata w senackiej Komisji Spraw Zagranicznych.

* * *

JKW Piotr Mikołaj, 18 marca 2009 r. — do Kanclerza

Na podstawie art. 12 Konstytucji Księstwa Sarmacji zwracam się z zapytaniem senatorskim do Jego Ekscelencji Kanclerza Księstwa Sarmacji w związku z doniesieniami prasowymi na temat negocjacji pomiędzy Księstwem Sarmacji a Królestwem Nowej Teutonii. Jak poinformował dzisiaj nowoteutoński dziennik „Berło”:

„Jak nieoficjalnie dowiaduje się “Berło” wczoraj wieczorem zakończyły się drugie negocjacje zjednoczeniowe obu Teutonii. W rozmowach brali udział min. : JKM Daniel Łukasz, Jakub Bakonyi, Krzysztof St. M. Konias, JKM Łukasz August i JWKW Roan hr. Łuryx. Rozmowy odbyły się na teutońskim chat’cie. Uzgodniono już wszystkie najistotniejsze sprawy, jak np. elekcja króla, wojska teutońskie czy status Księstwa Awii. Rozmówcy spierali się natomiast np. o stan wyjątkowy. Jak widać zjednoczenie jest coraz bliżej i już niedługo odrodzi się zjednoczone Królestwo Teutonii. “Berło” jak zwykle informuje was pierwsze.”

Wobec powyższych zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:
(1) Czy rozmowy negocjacyjne odbyły się w takim, jak opisano składzie?
(2) Jeżeli tak, dlaczego nie brał w nich udziału sekretarz stanu, Michał diuk Łaski — który miał w zakresie relacji z KNT wykonywać kompetencje Ministra Spraw Zagranicznych?
(3) Jakie ustalenia zapadły w trakcie spotkania, w szczególności w zakresie opisanym przez „Berło”?
(4) Czy umowa z Królestwem Nowej Teutonii zostanie poddana procesowi ratyfikacji na normalnej ścieżce ustawodawczej w obu Izbach Sejmu?

JKW Jakub Bakonyi (Kanclerz), 18 marca 2009 r. — odpowiedź

Problem, który jest przedmiotem interpelacji jest na tyle złożony, że jestem zmuszony poprosić o podjęcie przez Komisję uchwały ws. wyrażenia zgody na objęcie tych obrad tajemnicą państwową. Wszystko wyjaśnię ze szczegółami, jednak upublicznienie tych informacji w tej chwili mogłoby zaszkodzić negocjacjom.

Pełen zapis debaty, z udziałem wnioskodawcy, Kanclerza, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Piotra diuka Kościńskiego, z wyłączeniem części tajnej.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.