Ścieżka: Jego Książęca Mość

Jego Książęca Mość

Księciu, jako głowie Księstwa Sarmacji, jednemu z suwerenów Księstwa Sarmacji oraz suwerenowi krajów Korony Księstwa Sarmacji służy między innymi:

 • przywilej nietykalności i szczególna ochrona prawna;
 • w zakresie zwierzchnictwa nad władzą wykonawczą:
  • określanie składu i kompetencji Rządu,
  • ustanawianie i znoszenie urzędów państwowych oraz powoływanie ich szefów, o ile ustawa nie przewiduje innego trybu,
  • powoływanie i odwoływanie Kanclerza, podkanclerzych i ministrów;
 • w zakresie władzy ustawodawczej:
  • powoływanie i odwoływanie Marszałka–Seniora Izby Poselskiej,
  • powoływanie i odwoływanie Marszałka Izby Senatorskiej,
  • wydawanie dekretów z mocą ustawy,
  • prawo inicjatywy ustawodawczej,
  • podpisywanie ustaw, odmowa podpisywania ustaw w przypadku uznawania, że ustawy naruszają podstawowe interesy Księstwa Sarmacji w zakresie ochrony niepodległości, nienaruszalności lub integralności jego terytorium (weto absolutne), proponowanie Izbom Sejmu ponownego rozpatrywania ustaw (weto zawieszające) lub przyjęcia poprawek do ustawy,
  • odmowa podpisania ustawy o zmianie Konstytucji,
  • zarządzanie referendum w sprawie zmiany Konstytucji, z pominięciem ścieżki ustawodawczej w Izbach Sejmu,
  • wydawanie postanowień w sytuacjach nieuregulowanych ustawami, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania państwa;
 • w zakresie władzy sądowniczej:
  • powoływanie i odwoływanie sędziów Sądu Najwyższego, za uprzednią zgodą Izby Senatorskiej,
  • wchodzenie w skład Sądu Najwyższego,
  • stosowanie prawa łaski oraz ogłaszanie abolicji i amnestii,
  • stwierdzanie nieważności aktów prawnych krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego w przypadku stwierdzenia ich sprzeczności z trzema zasadami integralności,
  • orzekanie w sprawach zakazu zbliżania się,
  • udzielanie ślubów cywilnych;
 • w zakresie polityki wewnętrznej:
  • zarządzanie referendów,
  • suwerenna władza w krajach Korony,
  • zmiana granic prowincji, za ich zgodą,
  • wyrażanie zgody na zmianę konstytucji krajów Korony i statutów prowincji,
  • powoływanie panów ziemi prowincji, o ile statut nie stanowi inaczej,
  • powoływanie i odwoływanie namiestników pro tempore,
  • ustanawianie prowincji, za zgodą Izb Połączonych,
  • znoszenie prowincji, za zgodą Izb Połączonych oraz w przypadkach określonych w Ustawie konstytucyjnej o krajach Korony i samorządach,
  • rozgraniczanie kompetencji władz centralnych oraz krajów Korony i prowincji,
  • wydawanie przywilejów zezwalających jednostkom samorządu terytorialnego na ograniczanie praw i wolności określonych w Konstytucji,
  • uchylanie aktów normatywnych krajów Korony i jednostek samorządu terytorialnego, w przypadku stwierdzenia niezgodności tego aktu z trzema zasadami integralności,
  • powoływanie i odwoływanie Wojewody Koronnego, wykonującego kompetencje Księcia jako pana ziemi wobec Terytorium Koronnego;
 • w zakresie polityki zagranicznej:
  • reprezentowanie Księstwa Sarmacji,
  • wyrażanie zgody na rozpoczęcie negocjacji z państwami obcymi, zgodnie z Dekretem o umowach międzynarodowych,
  • wyrażanie zgody na ogłoszenie doktryny polityki zagranicznej oraz konsultowanie uznawania i wycofywania uznania państwom obcym,
  • ratyfikacja i wypowiadanie umów międzynarodowych, w niektórych przypadkach — za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie lub dekrecie z mocą ustawy,
  • powoływanie i odwoływanie ambasadorów przedłożonych, za zgodą Izby Senatorskiej, przez Ministra Spraw Zagranicznych;
 • w zakresie zaszczytów państwowych:
 • w zakresie siłowych funkcji państwa:
  • naczelne dowództwo Książęcych Sił Zbrojnych, powoływanie i odwoływanie Hetmana Wielkiego,
  • powoływanie i odwoływanie Szefa Służby Racji Stanu,
  • powoływanie i odwoływanie Komendanta Gwardii Narodowej, zwierzchnictwo służbowe nad nim, nadzór nad działalnością oraz ustalanie wiążących wytycznych dla Gwardii Narodowej Księstwa Sarmacji,
  • przyznawanie statusu niezależnych i samorządnych miejsc publicznych, wyłączonych spod bezpośredniej jurysdykcji państwa,
  • powoływanie i odwoływanie prokuratorów Prokuratury Generalnej, za uprzednią zgodą Izby Senatorskiej,
  • powoływanie i odwoływanie Prokuratora Generalnego,
  • wydalanie cudzoziemców,
  • postanawianie w przypadkach aresztowania Marszałka Izby Sejmu,
  • wprowadzanie stanów wojennych, wyjątkowych i awaryjnych,
  • określanie szczegółowych rodzajów informacji uznanych za tajemnicę państwową i ich klauzul tajności oraz nadawanie, zmienianie lub zdajmowanie klauzuli tajności i posiadanie dostępu do tajemnic państwowych,
  • normowanie dostępu do serwera i bazy danych Księstwa Sarmacji,
  • posiadanie pełnych uprawnień administratorskich w oficjalnych lub stworzonych przez kraje Korony, jednostki samorządu terytorialnego albo ich funkcjonariuszy miejscach publicznych;
 • w zakresie pozostałych spraw:
  • upoważnianie, w porozumieniu z Kanclerzem, do dokonywania czynności prawnych o charakterze czysto formalnym w zastępstwie funkcjonariuszy niedokonujących ich w terminie,
  • nadawanie i pozbawianie obywatelstwa sarmackiego,
  • powoływanie i odwoływanie członków Dworu Książęcego,
  • powoływanie Regenta lub Rady Regencyjnej, sprawujących w jego imieniu władzę książęcą, oraz normowanie sprawowania władzy książęcej przez Regenta lub Radę Regencyjną.

Kontakt z Jego Książęcą Mością

Aby skontaktować się z Jego Książęcą Mością, należy wypełnić wniosek, znajdujący się pod adresem http://www.sarmacja.org/wniosek_ksiaze/. Przed wysłaniem wniosku warto zapoznać się z wskazówkami protokolarnymi.

© Księstwo Sarmacji 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.